Klassiker

10 ting Scientology tror på

En såkaldt auditor (til venstre) vejleder personen til højre i forbindelse med en auditering, Scientologys særlige form for terapi. Apparatet på bordet er et E-meter, som bruges til at lokalisere mentale og spirituelle traumer. Personen, som skal måles, holder om to elektroder, som er forbundet med apparatet, og traumerne kan derigennem opfanges af apparatet, da de efter sigende indeholder små mængder af elektrisk energi. Foto: TIDSVILDE STINE

Scientology er en religiøs bevægelse, der møder meget kritik fra omverdenen, men de færreste ved, hvad scientologer egentlig tror på. Læs her om nogle af de mest almindelige trosforestillinger i Scientology

1. L. Ron Hubbard – grundlæggeren af Scientology

Grundlæggeren af Scientology er den amerikanske forfatter Lafayette Ron Hubbard (1911-1986). Han opfattes ikke som en guddommelig skikkelse, men hans liv og gerning er omgærdet af myter om de bedrifter, han har udrettet, og han er et stort forbillede for Scientologys tilhængere.

Det er opfattelsen, at Hubbard opdagede principperne i Scientology, som allerede fandtes skjult i verden. Det ultimative mål i Scientology er total åndelig frihed, og det kan angiveligt opnås ved at følge Hubbards forskrifter.

Hubbards bøger og foredrag er derfor helt grundlæggende i Scientology og bruges i alle sammenhænge.

2. Dianetik – terapi

Hubbard udviklede i 1940'erne dianetikken, et terapeutisk selvhjælpssystem, hvis videreudvikling i 1950'erne blev til Scientology.

Ifølge dianetikken er mennesket begrænset af sit såkaldte reaktive sind, som er den del af sindet, der gemmer alle erfaringer med fysisk og psykisk smerte. Det reaktive sind er ifølge Scientology kilden til alle åndelige kvaler, angst, smerter og psykosomatiske sygdomme.

Dianetikken bruges til at komme i kontakt med det reaktive sind og finde ud af, hvordan åndelige traumer indvirker på individet. Finder man frem til disse traumer, kan man arbejde med dem og opnå tilstanden "Clear". Clear er en bevidsthedstilstand, hvor man har fuld kontrol over sine tanker og kan tænke fuldstændigt klart.

3. Thetan – menneskets ånd

Ifølge Scientology er mennesket et sammensat væsen, som består af krop, sind og ånd. Kroppen er vores fysiske krop her på jorden. Sindet er et slags hukommelsesarkiv, hvor alle oplevelser og erfaringer fra vores nuværende og tidligere liv gemmes. Ånden er vores udødelige sjæl, også kaldet Thetanen.

Det er kun den fysiske krop, der dør. Thetanen og sindet forsvinder ikke ved døden. Da Thetanen er udødelig, er de negative oplevelser (også kaldet engrammer), som er lagret i sindet, ikke kun oplevelser fra dette liv. Thetanen har nemlig gennemgået en lang række af inkarnationer – også på andre planeter – og oplevelser lagres alle i sindet i et såkaldt tidsspor, som går mindst 350 milliarder år tilbage.

Thetanen er fanget i kroppen, og har glemt sin oprindelige frihed som ånd. Derfor er formålet med Scientology at lære Thetanen at huske sin oprindelse, og dermed igen at opnå fuld frihed og kontrol.

4. Auditering – at blive clear

Auditering er en særlig form for åndelig vejledning mellem et medlem og en vejleder – eller præst, som Scientology kalder det. Formålet er, at medlemmet skal frigøres fra den ophobning af smerte og ulykke, der har lagret sig i det reaktive sind.

Auditering bruges til at genoprette Thetanens fulde bevidsthed og finde frem til dens egentlige identitet og evner. Ved hjælp af auditering skal man opnå en forståelse og et ansvar for sit tilhørsforhold til alt i livet og nå det åndelige niveau clear. På dette niveau siges det, at individet ikke længere er fanget af fortidens traumer.

5. E-meter – måling af traumer

Til at assistere sig ved auditering benytter mange auditører sig af et E-meter. Det er et såkaldt elektropsykometer, som anvendes til at lokalisere mentale og spirituelle traumer. Personen, som skal måles, holder om to elektroder, som er forbundet med E-metret. Traumerne kan derigennem opfanges af E-metret, da de efter sigende indeholder små mængder af elektrisk energi. Auditøren dirigerer personen til at finde frem til erindringer fra det reaktive sind, som før har været skjult for personen.

E-metret sender en svag spænding på cirka 1,5 volt gennem kroppen, hvilket får e-metrets nål til at bevæge sig frem og tilbage. Når personen, som holder om e-metrets elektroder, finder traumatiske hændelser frem fra det reaktive sind, svinger viseren angivelig ujævnt.

Formålet med E-metret er at lokalisere traumerne, så man derefter kan gennemarbejde dem, så de ikke indvirker negativt på én. Ifølge Scientology vil det kunne aflæses på E-metret, hvis det lykkes at få traumerne gennemarbejdet.

6. Scientologers bro til fuldkommen frihed

Scientologen følger et forløb, som kaldes "Broen til fuldkommen frihed" for at opnå en form for frelse. Broen skal symbolisere kløften imellem menneskets nuværende tilstand og den tilstand, som det skal frelses til. Broen består af en række trin, som følger en bestemt rækkefølge af åndelige bevidsthedsniveauer.

Scientologen får del i disse niveauer ved at deltage i auditering og uddannelse/træning. Uddannelsesmaterialet består af alle Hubbards bøger og andre skrevne materialer, båndforedrag og tekniske uddannelsesfilm. Til hvert trin på Broen er desuden knyttet en bestemt type auditering.

7. OT-niveauerne – åndelig frihed

På "Broen til fuldkommen frihed" findes der efter tilstanden clear højere bevidsthedsniveauer. De kaldes OT eller Opererende Thetan. På disse niveauer er det muligt for Thetanen at have fuldt udviklede åndelige evner, frihed og uafhængighed. Thetanen kan operere uafhængig af kroppen.

Skulle det endelige mål "fuldkommen frihed" ikke opnås fuldstændigt, hævdes det, at der stadig er mange positive delmål, som scientologen kan nå. Det kan for eksempel være helbredelse af fysiske og psykiske lidelser.

Thetanen kan på OT-niveauerne kommunikere på det højeste åndelige plan, via telepati, og gå ind og ud af kroppen. Da disse trin ifølge Scientology er farlige for uindviede, hemmeligholdes indholdet af dem for scientologer på lavere trin.

8. Theta-MEST-teorien – kosmos og kaos

To kræfter i universet tørner, ifølge Scientology, konstant sammen, nemlig theta og MEST (kommer af det engelske: matter, energy, space and time. På dansk: materie, energi, rum og tid).

Theta symboliserer livskraft og er en energi, som eksisterer adskilt fra det fysiske univers. Theta kan minde om det, man i andre religioner kalder kosmos eller den universelle orden.

MEST er det fysiske og materielle univers og står for kaos. Det er en grundsubstans, som intet er i sig selv og kun kan forandres til meningsfyldte former ved hjælp af theta. Det sker ved en kompliceret proces, hvor theta hele tiden bekæmper MEST for at sikre sin egen overlevelse og udvikling.

Theta-MEST-teorien er derfor en beretning om alt livs opståen. Ligesom kombinationen af theta og MEST skaber liv, er deres adskillelse lig med død. Thetanen (ånden) er ikke en del af MEST og ophører derfor ikke med at eksistere, når kroppen dør.

9. De otte dynamikker – drivkraften for overlevelse

Ifølge Scientology er det primære formål for alle livsformer overlevelse og eksistens. Drivkraften for overlevelse kaldes eksistensens dynamiske princip. Dette princip er delt op i otte forskellige dele kaldet de otte dynamikker. De omfatter 1) selvet, 2) familie/sex, 3) grupper, 4) arter/menneskeheden, 5) livsformer/dyreriget, 6) det fysiske univers, 7) ånden og 8) uendelighed/Gud.

Ingen af dynamikkerne er vigtigere end de andre, og de spiller ikke den samme rolle i alle menneskers liv. Ved at forstå hver af disse dynamikker og deres indbyrdes forhold kan man blive bevidst om, at éns liv og indflydelse rækker ud over én selv, og man opnår en klarhed og orden i tilværelsen.

10. Scientologyshøjeste væsen – Gud

I Scientology kaldes Gud for "Det højeste væsen" og er en af de otte dynamikker. Det højeste væsen sidestilles også med uendeligheden, altså det evige liv. Gud er uendelighed. Scientology rummer derfor ikke en gudsopfattelse, hvor Gud er frelseren. Mennesket skal frelse sig selv ved hjælp af Scientologys metoder.

Scientology er forsigtig med at fremsætte dogmatiske forklaringer eller beskrivelser af Gud. Den enkelte scientolog skal selv via sin åndelige udvikling afgøre, hvad Det højeste væsen er, og hvad deres indbyrdes forhold er. Guds knap så centrale plads i Scientology illustrerer, at frelse kun kan opnås gennem personlig åndelig udvikling og ikke kommer udefra i form af guddommelig indgriben.