Analyse: Er tiden til en dansk imam-uddannelse?

"I mange kredse er der helt sikkert en voksende erkendelse af behovet for en teologisk uddannelse i islam i Danmark, således at flere og flere af imamerne ved moskeerne kan blive danske imamer med en dansk teologisk uddannelse i islam. Spørgsmålet er, om den konklusion, som Asmat Mojadedi (formanden for Muslimernes fællesråd, red.) kom frem til sidste år, stadig holder, nemlig, at 'det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse'," skriver interreligiøs konsulent Mogens Mogensen. Foto: Malene Korsgaard Lauritsen

Både politikere, forskere og muslimer er åbne over for en dansk imamuddannelse. Spørgsmålet er bare, om det er realistisk på nuværende tidspunkt, overvejer interreligiøs konsulent Mogens S. Mogensen

For nogle dage siden forslog domprovst Anders Gadegaard, at der på universitetet etableres en uddannelse i islamisk teologi, således at moskeerne i Danmark kan få danskuddannede imamer. Forslaget fik hurtigt opbakning fra et stort flertal i Folketinget. Politikernes motivation for at bakke op om en statsfinansieret teologisk uddannelse af imamer er, at det kan blive et værn mod ekstremistiske imamer.

LÆS OGSÅ: Domprovst taler for imam-uddannelse på teologisk fakultet

Spørgsmålet om en statsstøttet imamuddannelse var oppe at vende allerede i 2003, som en del af regeringens integrationsudspil. Her siges det blandt andet, at man ... vil opfordre trossamfundene i Danmark til at drøfte med de relevante universiteter, om det danske samfund i højere grad selv bør sørge for at imødekomme efterspørgslen efter kvalificerede præster i de større trossamfund her i landet. Formålet kunne blandt andet være at undgå, at menigheder vejledes af ukvalificerede præster eller præster med ringe kendskab til det danske samfund.

Det førte blandt andet til, at Birgitte Schepelern Johansen gennemførte en undersøgelse om Imamuddannelse i Europa udfordringer og perspektiver (2006). Der kom imidlertid ikke nogen henvendelse fra islamiske trossamfund.

LÆS OGSÅ: Teologistudiet: Imamuddannelse er en rigtig god ide

Uanset, hvor ønskelig en sådan udvikling måtte være, er spørgsmålet imidlertid, om situationen nu ti år senere har ændret sig markant, og om det nu er realistisk at etablere en universitetsuddannelse, hvis kandidater vil blive ansat som imamer ved moskeer i Danmark.

Muslimsk formand: imamuddannelse ikke realistisk nu
Sidste år udarbejdede jeg på vegne af Kristent Muslimsk Samtaleforum en rapport om teologiske uddannelse i islam i Danmark, som blev fremlagt og drøftet på den kristen-muslimske lederkonference i november sidste år: Teologisk uddannelse i islam i Danmark indledende behovs- og interessentundersøgelse blandt udvalgte grupper i det danske samfund med perspektivering til teologisk uddannelse i kristendom.

LÆS OGSÅ
: Professor: På universitetet skal islam kunne tåle et syrebad

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten interviewede jeg blandt andet ledere af muslimske organisationer i Danmark om deres holdning til en dansk teologisk uddannelse af imamer.

Formanden for Muslimernes Fællesråd, Asmat Mojaddedi er grundlæggende positiv over for en dansk uddannelse af imamer. For ham er det vigtigt, at imamer har blandt andet følgende kvalifikationer:

De skal have nogenlunde uddannelse. De skal have kommunikationsevner og tale flydende dansk. Det er vigtigt, at de har en mild tilgang til islam baseret på profetens tradition og ikke en fanatisk tilgang baseret på emotioner og ekstremisme. Det er vigtigt, at de ikke er ekstremister og ikke tilhører den lille gruppe, som kalder sig salafister. Det er vigtigt, hvor de er uddannet (for at undgå ekstremisme).

Men formanden konkluderer, at han er kommet til den konklusion, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse.

LÆS OGSÅ: Imamuddannelse: Muslimerne tilbydes nu noget, der nægtes kristne

Imamuddannelse skal ikke være et integrationsprojekt
Formanden for Turkish Islamic Foundation (Diyanet), Ahmed Onay (AO), som repræsenterer den største gruppe moskeer i Danmark, lægger også stor vægt på betydningen af en grundig teologisk uddannelse af danske imamer ved moskeer i Danmark, men stiller spørgsmålet om, hvem der vil betale lønnen for dem.

Samtidig peger han på, at The content of Islamic education must be given in its authenticity. It should not be designed for the sake of a security purpose or an integration objective, like a social engineering (17).

Helt specifikt om uddannelse af imamer i Danmark, er konklusionen klar. AO does not believe in social engineering. But says that it may come naturally as some of the Danish students trained in international programs in Turkey reach an academic level (PhD) where they can be entrusted to teach others here in Denmark.

Lærere fra udlandet er nødvendige
Imam S. Khademi, fra Imam Ali Islamic Centre på Vibevej i København, er også opmærksom på problemet med såkaldte imamer med ekstremistiske holdninger, som kan være en trussel mod Danmark, og som der må sættes en stopper for. Ekstremismen kan hænge sammen med, at de ikke har nogen grundig uddannelse, eller at de har fået deres uddannelse på insitutioner præget af wahhabistiske holdninger.

Han er positiv over for en dansk imamuddannelse. Han mener imidlertid, at hvis der skal etableres i imamuddannelse i Danmark, så må man trække på sunni-muslimske lærde fra Al-Azhar universitetet i Egypen og shia-muslimske lærde fra Mustafa universitetet i Qom. Den eneste mulighed for at etablere en islamuddannelse i Danmark er at få lærere ind fra udlandet (s. 19).

LÆS OGSÅ:Hvad laver en imam?

Danske forskere er åbne og afventende
Lene Kühle, som er lektor ved Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet og har skrevet bogen Moskeer i Danmark, er principielt åben for en dansk imamuddannelse, men det er en lang og kompliceret proces at lave en uddannelse, der både har autoritet i det muslimske samfund og samtidig accepteres af det officielle danske.

Jørgen Bæk Simonsen, fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, tager fat i den samme problemstilling, når han understreger, at en eventuel dansk imamuddannelse ikke giver mening, hvis den er defineret af ikke-muslimer. Den eneste måde, hvorpå en imamuddannelse kan blive en succes, er, hvis man inddrager det muslimske samfund. ... Der er brug for en åben invitation og åben debat om, hvorvidt vi overhovedet skal have en imamuddannelse og i givet fald, hvordan den så skal se ud (S. 14. Citeret efter Lars Borkink, Unge muslimer efterspørger imamuddannelse. Information den 4. oktober 2012).

På den kristen-muslimske lederkonference i november 2011, hvor det blev besluttet at foretage en bred undersøgelse af teologisk undervisning i islam i Danmark (og ikke bare en imam-uddannelse), gav Jørgen S. Nielsen, der er en af de førende eksperter med hensyn til islam i Europa, udtryk for sin skepsis med hensyn til det realistiske i at forsøge at etablere en egentlig dansk imamuddannelse.

I forhold til uddannelse af imamer i Danmark vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at lægge tid og kræfter i det? For hvor mange moskéer har råd til at ansætte en imam? nok ikke ret mange. Samtidig tror jeg heller ikke, at behovet er der. I stedet kunne man tænke i en form for professionsuddannelse, der har med samfundet at gøre. Man kan fx begynde på islamstudiet ved siden af som tillæg til den uddannelse, man er i gang med. Det kan man gøre i Danmark eller i Europa (s. 14-15).

Mon ikke sidste års konklusioner stadig holder?

Rapporten fra sidste år konkluderes blandt andet med følgende observationer: Alle er positive over for en dansk imamuddannelse, men der er stor skepsis med hensyn til, hvor realistisk det er i dag at etablere en sådan uddannelse Mens der ikke er udsigt til imamer uddannet i Danmark, er der udsigt til imamer, som er født og opvokset i Danmark, men uddannet ved universiteter i muslimske lande, som for eksempel Tyrkiet og Iran Fra flere sider fremhæves det, at det er af afgørende betydning at fremme en islamisk teologisk uddannelse, der forebygger ekstremisme og radikalisering (s. 45).

I mange kredse er der helt sikkert en voksende erkendelse af behovet for en teologisk uddannelse i islam i Danmark, således at flere og flere af imamerne ved moskeerne kan blive danske imamer med en dansk teologisk uddannelse i islam.

Spørgsmålet er, om den konklusion, som Asmat Mojadedi kom frem til sidste år, stadig holder, nemlig, at det ikke på nuværende tidspunkt er realistisk med en dansk imamuddannelse?

LÆS OGSÅ:Politisk flertal ser positivt på imamuddannelse

Som Lene Kühle udtrykte det, så er det en lang og kompliceret proces at lave en uddannelse, der både har autoritet i det muslimske samfund og samtidig accepteres af det officielle danske, og som Jørgen S. Nielsen vurderede det, så er det spørgsmålet om det kan betale sig at lægge tid og kræfter i det? For hvor mange moskéer har råd til en imam? -nok ikke ret mange.

Mogens Mogensen, er interreligiøs konsulent, ph.d. og blogger.