Religion i frihed frihed i religion

Når troende mødes i ønsket om respekt og forståelse for hinanden, så kan man komme langt i samtalen. - Foto: Arkiv

Når der opbygges gode relationer, så kan selv de allermest sensitive og problematiske trosspørgsmål behandles på en konstruktiv måde, skriver Mogens Mogensen på sin blog

I går og i forgårs var 25 muslimer og 25 kristne samlet i København til den tredje lederkonference for kristne og muslimske ledere. Konferencen var meget passende henlagt til Fredens Kirke på Østerbro. Fra kristen side var der deltagelse af fire biskopper fra folkekirken, den katolske biskop, frikirkeledere og ledere for en række kirkelige organisationer. Fra muslimsk side var der deltagelse fra lederne af de to nye paraplyorganisationer, der tilsammen repræsenterer over halvdelen af alle Danmarks muslimer, Muslimernes Fællesråd og Dansk Muslimsk Union, samt imamer og organisationsledere.

Baggrunden for den første konference i 2007 var Muhammed-krisen (eller måske skulle man rettere kalde den karikatur-krisen). På initiativ af Folkekirke og Religionsmøde og med økonomisk støtte fra integrationsministeriet gennemførte et team bestående af to kristne og en muslim en lytterunde blandt 22 muslimske organisationer og moskeer for at fremme den interreligiøse samtale og den gensidige åbenhed og forståelse for hinanden. Det viste sig, at der var stor interesse for at danne et forum for denne samtale og for eventuelt samarbejde.

Konferencen sidste år, hvor temaet var naboskab og medborgerskab, begyndte den dag, hvor en række danske aviser havde offentliggjort den svenske karikaturtegning af profeten Muhammed. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 kristne og 3 muslimske ledere, som skulle arbejde videre med temaet ytringsfrihed. I år var temaet for konferencen Religion i frihed Frihed i religion, og her blev arbejdsgruppens rapport om ytringsfrihed fremlagt.

Det er tankevækkende, at denne fælles rapport konkluderer, at Retten til at ytre sig frit er en grundlæggende rettighed i dansk tradition. Ytringsfriheden er lovfæstet, men er samtidigt juridisk set ikke fuldstændig uden grænser. Ytringsfriheden er i Danmark begrænset af en række andre love og paragraffer således som det også indikeres i såvel Grundloven som Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det betyder imidlertid ikke, at man ikke også kan anlægge en etisk synsvinkel eller en politisk synsvinkel på diskussionen om retten til at ytre sig frit. Der er på dette grundlag ikke behov for yderligere begrænsninger af retten til frit at kunne ytre sig, men snarere er der behov for opmærksom, empatisk og dialogisk forvaltning af ytringsfriheden. Debatten afspejlede, at der både fra kristen og muslimsk hold var fuld opbakning til ytringsfrihed.

På grundlag af et foredrag af professor Jørgen S. Nielsen Københavns Universitet, og kortere oplæg ved formanden for Islamisk Råd Jehad Al-Farra, formanden for Muslimernes Fællesråd Asmat Mojaddedi, formanden for Landsforeningen af Menighedsråd Inge Lise Pedersen og formanden for Danske Kirkers Råd, Anders Gadegaard om religion i frihed og frihed i religion, blev der ført en meget spændende samtale. Det blev drøftet, hvordan globaliseringen og den større religiøse mangfoldighed i Danmark udfordrer frihedsbegrebet både hos muslimer og kristne. Særligt blev der fokuseret på forståelsen af religionsfrihed i relation til en række konkrete udfordringer, så som konversion, religiøse minoriteters vilkår i samfund hvor hhv. kristne og muslimer udgør majoriteten, problemerne omkring moské-byggeri i Danmark og religionens rolle i det offentlige rum og i den politiske debat.

Min oplevelse af at deltage i konferencen var, at når der mellem troende af hhv. muslimsk og kristen baggrund opbygges relationer baseret på kendskab til hinandens religion og kontekst og gensidig tillid, så kan selv de allermest sensitive og problematiske spørgsmål behandles på en konstruktiv måde. Det giver håb om, at vi som hhv. muslimer og kristne med de ligheder og forskelle, som der vitterligt er mellem islam og kristendom - hver for sig og sammen kan bidrage positivt til udviklingen af vort fælles danske samfund som et inkluderende og demokratisk samfund. Et samfund, hvor staten holdes fast på, at sikre alle borgernes ret til religion i frihed, og hvor både kristne og muslimer bekender sig til og udfordres til også at praktisere, at der nødvendigvis må være frihed i religion.

Christiansfeld, søndag, den 27. oktober 2008

Mogens S. Mogensen, Ph.d., ekstern lektor og konsulent i interkulturelle og interreligiøse spørgsmål.