Indføring

10 ting om Jesus i islam

Maria er den eneste kvinde i Koranen, der er nævnt ved navn, og Jesus omtales ofte blot som "Marias søn" - på arabisk "Ibn Maryam". De anses begge for at være meget vigtige personer indenfor Islamisk teologi. Foto: Iris.

Jesus er en højt respekteret profet i islam, men han er ikke guddommelig. Få en indføring i den muslimske Jesus

Ifølge islam er Jesus muslim, og kom til jorden som den sidste profet før Muhammed. Ligesom i Kristendommen er han, i Koranen, undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, havde disciple og udførte store mirakler og blev optaget i Himlen. Men islam anser ham ikke for at være guddommelig, og han er endnu ikke vendt tilbage til jorden, og muslimerne anser ham ikke som Guds søn.

1. Jesus er en vigtig profet

Jesus beskrives i Koranen som en budbringer og profet, der kom til jorden for at vejlede menneskeheden til den rette tro. Han er den sidste profet før Muhammed, og før ham var blandt andre Adam, Noah, Abraham, Moses og Solomon. Jesus er derfor en stor og vigtig muslim, men sandheden og fortællingerne om ham er blevet fordrejet af de kristne.

2. Jesus udfører mirakler

Mange af de referencer der er i Koranen til fortællingerne i evangelierne omhandler Jesu mirakler. Blandt andet i sura 3, vers 49, hvor Jesus udtaler: ”Jeg vil helbrede blindfødte og spedalske og give døde liv, med Guds tilladelse”, hvilket er en tydelig reference til flere af beretningerne i evangelierne, heriblandt fortællingen om hvordan han helbreder en spedalsk, som kan findes i både Mattæus-, Markus- og Lukasevangelierne. Barndomsfortællingerne om Jesus fylder dog mere i Koranen end i bibelen. Vi hører blandt andet at han kan tale fra han er spæd, og puste liv i lerduer.

3. Jesus har mange forskellige navne

Jesus har mange forskellige navne i Koranen. Den arabiske betegnelse for navnet Jesus er "Isa", og det bliver brugt 25 gange i Koranen. Den næstmest brugte betegnelse er ”søn af Maria”, som forekommer 23 gange – både alene, eller sat sammen med andre betegnelser. Titlen ”søn af Maria” bruges derimod kun én gang om Jesus i Bibelen, nemlig i Markusevangeliet 6, vers 3. Titlen Messias bruges 11 gange, og derudover bruges betegnelser som tjener, profet og budbringer.

4. Maria spiller en stor rolle

Maria, som på arabisk hedder Maryam, spiller en meget stor rolle i Koranen, og mange af referencerne til Jesus hænger sammen med skriftsteder hvor Maria er hovedpersonen. Hun er den eneste kvinde der er nævnt ved navn i Koranen, og er én ud af kun otte personer, der har en sura opkaldt efter sig. Det er sura 19 kaldet ”Maria”.

Maria voksede op i et tempel, hvor hun havde Johannes Døberens far, Zakarias, som værge. Hun føder Jesus alene under et palmetræ, da Josef ikke er en del af fortællingen i Koranen. Da hun bringer barnet tilbage til templet, beskylder folk hende for at have været sammen med en mand, men det lille Jesusbarn taler fra vuggen og forsvarer hende. Ifølge Koranen er der altså ligesom i bibelen tale om en jomfrufødsel.

5. Jesus dør ikke på korset

Jesu død er et af de mest omdiskuterede punkter i Koranen, selv om der ikke står meget om det. Korsfæstelsen er kun nævnt i sura 4, vers 157, hvor der står følgende: ”De dræbte ham ikke, og de korsfæstede ham ikke. Det forekom dem blot således.” Der har været mange udlægninger af dette vers, men den mest udbredte opfattelse er, at Gud placerede en anden i Jesu sted.

Denne anden person er både blevet udlagt til at være Pilatus, Judas, en jødisk vagt eller en af disciplene der melder sig frivilligt. Den mest udbredte forklaring endte dog med at være, at det var Simon af Kyrene – ham, som bar Jesu kors – der af Gud fik Jesu udseende, og blev korsfæstet i stedet for Jesus.

6. Jesus vender tilbage til jorden

I stedet for at dø på korset, tager Gud Jesus direkte op til sig i himmelen, hvor han vil være indtil han skal tilbage til jorden for at hjælpe med at besejre den falske Messias i de sidste tider. Jesus vil da være på jorden i 40 år, indtil han dør. Ifølge nogle beretninger vil han også gifte sig og få børn i løbet af denne tid.

7. Jesus er kun et menneske

Den største forskel mellem den kristne og den muslimske forståelse af Jesus er, at for muslimer er Jesus ikke guddommelig. De mener, at de kristne bryder med forestillingen om, at Gud er én ved både at tro på Gud, Jesus og helligånden. I sura 4, vers 171 står der: ”Tro på Gud og Hans udsendinge, og sig ikke: 'Han er tre!' Hold inde! Det vil være bedst for jer. Gud er én gud. Lovet være Han, højt hævet over at have en søn.”

8. Sunni- og shia-islam har et forskelligt fokus

Hvor sunni-islam især fokuserer på Jesus som den stærke sejrherre, der vil komme og befri verden fra den falske Messias i de sidste dage, lægger shia-muslimer vægt på de lidelser, Jesus måtte gennemgå. Jesus er også blevet sammenlignet med Ali, shiamuslimernes første imam. Det kan hænge sammen med, at sunni-muslimerne historisk set har været de stærke, hvorimod shia-muslimerne har været i mindretal, og at de dermed hver især har set sig selv spejlet i Jesus-figuren.

9. Sufister ser Jesus som asketisk forbillede

Sufismen er en meget spirituel udgave af islam, der lægger vægt på asketiske aspekter, og Jesus har derfor fået en særlig rolle. Han forbindes nemlig i højere grad end de andre profeter med en asketisk livsførelse.

Dette liv skal forsages til gengæld for det næste liv. Én af mange ting som Jesus ifølge sufismen skulle have sagt, er: ”Den der søger efter denne verden er som ham, der vil slukke sin tørst i havet: desto mere han drikker desto mere tørstig bliver han.”

Nogle grene af sufismen arbejder desuden med muligheden af enhed med det guddommelige, og her står Jesus også som en person til efterfølgelse. Den ellers klare afvisning af at Jesus er guddommelig bliver derfor mere utydelig i Sufismen.

10. Mansur al-Hallaj led samme skæbne som Jesus

Der er mange lighedspunkter mellem den kristne fortælling om Jesus og den muslimske fortælling om den persiske mystiker og sufist Mansur al-Hallaj. Al-Hallaj var anklaget for at påstå, at han besad guddommelig enhed med Gud og han blev henrettet i 922.

Han er kendt for at have sagt: ”Jeg er sandheden!”, og ved hans henrettelse skulle han have påkaldt sig Jesus på korset. Han er stadig en vigtig person inden for sufisme, mens de fleste andre muslimske retninger stadig anser ham for at være en kætter.