Kommentaren

”Religion handler om at genforenes med den dybere virkelighed”

”Begrebet 'tro' bør forstås som 'tro imod', og ikke 'tro på'. En religion - for de alvorligt praktiserende - er jo, forhåbentligt da, hinsides tro og overbevisning. Vi er 'tro imod' tyngdeloven, vi har ikke noget valg,” skriver zen-mester Denko John Mortensen. Foto: Privatfoto

Buddhister har ingen guder. Kan de så ikke godkendes som trossamfund? Zen-mester Denko John Mortensen ser paragrafferne efter i sømmene

Buddhistisk Samfund, en 'menighed' inden for buddhismen, fik for nyligt en mail fra den juridiske afdeling i SKAT, hvor vi blev bedt om - igen – at ansøge om godkendelse som fradragsberettiget ifølge ligningslovens § 8A og §12, stk. 3. Grunden er en ny bekendtgørelse, og i den står der:

LÆS OGSÅSådan defineres religion i dag 

”§ 6. Religiøse samfund, trossamfund, en sammenslutning af trossamfund eller en organisation, som er oprettet af et eller flere trossamfund eller en kreds af trossamfundsmedlemmer, kan godkendes både efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3, uden yderligere betingelser, når kravene til vedtægterne i § 5, og når kravet til gudsdyrkelse i stk. 2, er opfyldt. Stk. 2. Ved et trossamfund forstås en sammenslutning eller forsamling (religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter en nærmere udformet lære.”

Buddhister har ingen guder! Dette fik mig til at kigge på, hvordan religiøse organisationer bliver godkendt i Danmark.

Buddhister tror heller ikke på transcendente magter
Hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fandt jeg følgende:

”Følgende dokumentation skal sendes sammen med ansøgningen [om godkendelse som trossamfund eller menighed]: 1. En trosbekendelse eller anden tekst, som henviser til religionens læregrundlag og/eller læretradition, og som klarlægger, hvordan der er tale om ‘gudsdyrkelse’ i forhold til udvalgets retningslinjer, og hvordan denne tro giver retningslinjer for medlemmernes etik, moral og adfærd.”

I retningslinjer udfærdiget af Det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund står der:

”Begrebet ‘gudsdyrkelse’ er et teistisk begreb, som er for snævert i et moderne, religiøst pluralistisk samfund. Derfor er det nødvendigt at anvende et mere abstrakt ‘gudsbegreb’ som dækkende ‘opfattelsen at mennesker er afhængige af en (eller flere) transcendent(e) magt(er)’ ”

Et andet sted i retningslinjerne står der:

”Udvalget vægter hensynet til pluralismen tungt og anvender derfor en minimumsdefinition: Ved en religion forstår udvalget en specifikt formuleret tro på menneskers afhængighed af en magt eller magter, som står over menneskene og naturlovene, og en tro som giver retningslinjer for menneskets etik, moral og adfærd.”

Det bliver sagen ikke meget bedre af. Buddhister tror heller ikke på andre 'transcendente magter' eller 'magter som står over menneskene og naturlovene'. Så ifølge disse retningslinjer kan en buddhistisk menighed ikke godkendes som trossamfund i Danmark.

Religion er genforening
Heldigvis står der andetsteds i samme retningslinjer:

”Desuden tillægges tilknytning til de store verdensreligioner speciel betydning. Verdensreligioner forstås som de store verdensomspændende religioner: kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. Grupper, der bredt forstået kan falde ind under disse religioner, vil være omfattet af begrebet menighed og kan derfor søge om godkendelse som menighed i stedet for som trossamfund.”

Det bløder jo måske lidt op på det. Men at ”søge om godkendelse”? På hvad grundlag gør vi så det, når vi hverken har noget forhold til guddomme eller højere magter? Begrebet religion - som jeg udlægger det - kommer af 're-ligare', at gen-forenes, genforenes med den 'dybere' virkelighed. På den måde kan begrebet dække alle religioner.

Begrebet 'tro' bør forstås som 'tro imod', og ikke 'tro på'. En religion - for de alvorligt praktiserende - er jo, forhåbentligt da, hinsides tro og overbevisning. Vi er 'tro imod' tyngdeloven, vi har ikke noget valg.

Der ligger, i det mindste oprindeligt, noget virkeligt, en (religiøs) oplevelse, bagved enhver religion, for ellers vil jeg sige, at den er falsk. Og derfor har de, som har oplevet dette 'virkelige bag', intet valg, vi kan blot gøre vores bedste for at være 'tro imod'.

Denko John Mortensen er zen-mester og abbed i Buddhistisk Samfund. Han skriver kommentaren ved religion.dk.