Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Forkortelsen A.H. står for Anno Hegirae og betegner det år, den islamiske tidsregning begynder. På grund af forfølgelse i Mekka udvandrede profeten Muhammad i år 622 fra Mekka til Medina med en lille gruppe tilhængere. Denne begivenhed (hijra på arabisk) danner udgangspunktet for islamisk tidsregning

Græsk "som ikke må betrædes". Helligt sted eller område, som kun særligt indviede må betræde. I de østlige kristne kirker alterrummet, hvor kun præst og diakon har adgang.

Det abbasidiske dynasti, også kaldet abbasiderne, som kontrollerede det islamiske kalifat fra 750-1258, nedstammer fra al-Abbas, som var profeten Muhammads onkel.

Betegnelse for en slægt, som nedstammer fra profeten Muhammads onkel al-Abbas. Abbasiderne havde magten i det islamiske kalifat fra 750 og frem til 1258, hvor mongolerne invaderede abbasidernes hovedstad Bagdad.

Før abbasiderne kom til magten, bekæmpede de ligesom shiitterne det umayadiske dynasti, som greb magten, efter at Ali, den sidste af de fire retledede kaliffer, var død. Både abbasider og shiitter mente, at umayaderne var kommet uretmæssigt til magten, bl.a. fordi de mente, at lederen af det islamiske samfund burde være en person af profeten Muhammads nære slægt.

abd

Arabisk "tjener" eller "slave". Benyttes af muslimer i mange drengenavne, fx Abdallah, "Allahs tjener", og Abd al-Rahman, "den barmhjertiges tjener"

Den ældste af de jødiske patriarker og som sådan i Det Gamle Testamente jødernes stamfader. Har desuden i såvel jødedom som kristendom og islam (Ibrahim) status som de troendes forbillede.

Et trylleord som benyttedes af gnostiske kredse i 2.-4. årh. e.v.t. Dets virkning tænktes at bero på talværdien af de græske bogstaver i ordet, som tilsammen giver 365, dvs. årets dage, og tillige antallet af ånderiger i gnostikeren Basilides' lære

Angiver inden for islam det forhold, at nogle åbenbaringer i Koranen kan være blevet ændret eller ophævet af senere åbenbaringer. Et eksempel på dette er ændringen af bederetningen (qibla) fra Jerusalem til Mekka

Afløsning, frigørelse fra. Den del af det katolske bodssakramente, hvor præsten på Guds vegne tilsiger den angrende syndernes forladelse.

En lære i filosofi og etik der hævder absolutte (ubetingede) sandheder og værdier, modsat relativisme

Latin absurdus, "skurrende". I moderne sprogbrug har ordet vekslende betydning i retning af ufornuftigt, modsætningsfyldt, urimeligt, meningsløst.

Den første efterfølger (kalif) efter profeten Muhammads død i 632 og frem til sin død i 634. Abu Bakr var en af de første, der omvendte sig til islam. Han var desuden Muhammads svigerfar gennem datteren Aisha.

Den ægyptiske gud Osiris' by, hvortil man valfartede. Ifølge traditionen opbevaredes hans hoved her. Her fejredes betydningsfulde Osirisritualer.

En religiøs/spirituel lærer eller guide inden for hinduisme.

En stormgud i babylonsk religion

Hebraisk "menneske". I 1. Mosebog navnet på det første menneske, urfaderen, skabt af agerjorden (hebr. adama).

I Lukas 3 føres Jesu stamtavle tilbage til Adam. Paulus sætter Adam op som et modstykke til Kristus. Som den første Adam ved syndefaldet bragte synden og døden til mennesker, har den anden Adam, Kristus, ved sit syndfri liv og sin død, der betragtes som et sonoffer, bragt retfærdighed og liv til verden. (Romerbrevet 5,12-21)

1891-1965. Polskfødt amerikansk forfatter og central skikkelse inden for ufologien. I 1954 hævdede Adamski at være blevet kontaktet af folk fra planeten Venus, som ønskede at meddele sig om planetens liv og dens forhold til jorden og dens mennesker. Adamski har beskrevet sine "møder" med rumvæsnet Orthon og andre åndelige mestre i en række bøger, fx "Flying Saucers Have Landed" (1953).

Den første af de syv vise, som den babylonske gud Ea sendte til menneskene for at skænke dem kultur. Adapa lærte menneskene den korrekte udførelse af ritualerne, men selv gik han glip af udødelighed, muligvis fordi han havde udtalt en forbandelse over søndenvinden.

Vedisk præst hvis primære opgave var at sørge for, at det vediske offerritual blev udført efter forskrifterne.

Præsten byggede alteret, forberedte offerkarrene til den guddommelige drik, soma, tændte for offerilden og stod for ofringen af offerdyret, alt imens han fremsagde hymner fra Yajur Veda.

Sikhreligionens helligbog på i alt 1430 sider med 5894 hymner suppleret med prosa. Adi Granth betyder "den første" eller "eneste Bog", hvilket henviser til, at andre tekster ikke har og ikke kan få samme betydning. Adi Granth, der også kaldes Guru Granth Sahib, er den eneste hellige manifestation i en gurdwara, sikhernes tempel, hvor den ligger på en pude under en baldakin. Den anses for at være menighedens vejleder eller guru efter den sidste sikhgurus død i 1708 og er central i enhver religiøs handling.

Sider