Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

1563-1606. Sikhreligionens femte guru ud af sikhernes gururække på i alt ti. Han var guru fra 1581-1606 og var den første af sikhernes guruer, der led martyrdøden. Han er mest kendt for at udvælge og samle et antal hymner til sikhernes autoritative helligskrift Adi Granth, hvoraf 2218 hymner var skrevet af ham selv. Desuden opførte han templet Harimandir, forløberen for Det Gyldne Tempel i Amritsar.

Helteskikkelse i det hinduistiske helteepos Mahabharata, hvor han bl.a. optræder i dialog med Krishna i den indføjede Bhagavadgita. Her spiller han elevens eller den uvidendes rolle, der bliver belært af den store guru og vognkusk Krishna.

Arjuna er en af de fem Pandava brødre, sønner af kong Pandu og Pritha, hvis faderskab mytologisk viser tilbage til den vediske Gud Indra. Arjuna inkarnerer den ideelle kriger og hersker, der ikke ønsker at gøre sine nære fortræd. Den vigtigste begivenhed, han optræder i, er i den legendariske Pandava-Kaurava krig, som beskrives i Mahabharata.

ark

Af latin arca, "kasse". Bruges i Det gamle Testamente til at betegne Noahs ark, det skib Noah byggede til at redde sig selv og sin familie samt alle de forskellige dyrearter fra syndfloden. I den mere direkte betydning af en kasse bruges ordet desuden som betegnelse for Pagtens ark, den kiste hvor lovens tavler med De Ti Bud blev opbevaret.

Pagtens ark var ifølge bibelhistorien den kultgenstand, som var israelitternes vigtigste nationale helligdom. David hævdes at have bragt den til Jerusalem, og da Salomos tempel blev bygget, fik den plads i rummet Det Allerhelligste.

Betegner en række former eller strukturer i menneskers ubevidsthed, som gør, at fx religiøse myter og symboler trods deres store forskellighed har stor lighed. Betegnelsen blev skabt af psykiateren Carl Gustav Jung (1875-1961) som betegnelse for en række fælles strukturer i menneskets "kollektivt ubevidste" (den del af menneskets mentale ubevidsthed, som er fælles med andre mennesker). Ifølge disse teorier er arketyperne kendetegnet ved at være umiddelbart forståelige, bl.a. fordi deres form og struktur er en del af menneskets mentale bagage.

Pratityasamutpada; Den Betingede Samopståen. Begreb inden for buddhisme hvor man opstiller en kæde af tolv led, der betinger hinanden, og som er årsagen til, at mennesket holder fast til livet, selvom det er lidelsesfuldt.

Sanskrit "ofring via ild". I indiske religioner ofres ild som en af universets grundbestanddele til guderne, forfædrene, planeterne osv. i hinduisme og ofres til Buddha inden for buddhisme.

Arti forekommer ved enhver tilbedelse (puja). Ritualet udføres ved, at en lampe med en eller flere væger, altid ulige i antal, eller blot en røgelsespind bevæges i cirkler foran det, der tilbedes. Det kan fx være en gudestatuette, et billede af en guru o.l. Cirkelbevægelsen går med uret.

Et begreb inden for den buddhistiske kosmologi, der betyder den formløse verden. Denne loka er den øverste af i alt tre verdener, men er stadig underlagt genfødslernes kredsløb. Arupa-loka er stedet, hvor personer, der har opnået en høj erkendelse, genfødes.

Den laveste verden, kama-loka, er sanseverdenen. Den består af i alt fem sfærer, som afbildes mellem samsarahjulets eger: Dyrenes verden, åndernes verden, spøgelsernes eller helvedesvæsenernes verden, menneskenes verden og de lavere guders verden. Disse verdener er alle underlagt sansernes begær.

Sanskrit "ariernes samfund/fællesskab". Bevægelse grundlagt af Dayananda Sarasvati i 1875 i Bombay. Ønsker hinduisme tilbage til vedaerne og renset for enhver form for billeddyrkelse. Ofring gennem ild, havan, er helt central i bevægelsens tilbedelsesform. Den fungerer aktivt i dag og har med sin missionsvirksomhed blandt hinduer fået mange tilhængere både i Indien og blandt hinduer andre steder i verden.

Dansk religiøs bevægelse grundlagt i 1997 af Bent Dahlin. Bevægelsens andet navn er Forn Sidr, som betyder "den gamle sæd" (dvs. tradition). Bevægelsens medlemmer, som tæller ca. 100 mennesker i Danmark, dyrker de gamle nordiske guder og forskellige egenskaber tillagt disse guder gennem ritualer som fx runemagi og trolddomskogning, og udgiver bladet "Vølse. Organet for Hedensk Sæd".

Bevægelsen har søsterorganisationer i en række lande, herunder Norge, Island og USA, hvor bevægelserne er anerkendte trossamfund.

1955-. Japansk healer og medicinmager, som i 1986 gav sig selv prædikatet "Det Fuldendte Væsen". På baggrund af sine erkendelser grundlagde han i 1987 religionen Aum Shinri Kyo (på dansk: "Den Højeste Sandhed"), som i marts 1995 blev verdenskendt pga. et giftgasattentat mod Tokyos undergrundsbane.

Asahara blev anholdt den 16. maj 1995, og anklagerne lød på bl.a. mord, forsøg på anstiftelse af borgerkrig og produktion af nervegasser og narkotika. Retssagen pågår stadig i slutningen af 1997.

Den ene af de to gudegrupper (aser og vaner) i den nordiske mytologi. Det oldnordiske ord áss er sandsynligvis beslægtet med det oldindiske asu "liv", "livskraft". Asernes hjem er Asgård, og de går forrest i kampen mod de dæmoniske jætter.

Hebraisk "Ashkenaz" som betyder "Tyskland". Fællesbetegnelse for nord- og østeuropæiske jøder til forskel fra sefardiske og orientalske jøder. Ashkenaziske jøder deler en række kulturelle træk, fx. en fælles religiøs praksis ved bl.a. bøn og gudstjeneste og sproget yiddish. Mange ashkenaziske jøder udvandrede i 1800- og 1900-tallet fra Europa, især til Amerika og Israel.

200-tallet f.v.t. Nordindisk storkonge, der regerede fra ca. 268-233. Han lod sig omvende til buddhisme og blev den store udbreder og beskytter af læren. Kendt er han for sine edikter (indskrifter) på søjler og klippesider, hvor han fremhæver "læren" og opfordrer lægfolk til at følge den. Disse edikter er vigtige historiske kilder til forståelse af buddhismen dengang.

Oprindeligt eneboerbolig, men bruges også om hinduasketernes fælles opholdssted. I nyere tid er det ligeledes blevet betegnelsen for hinduklostre eller religiøse fællesskaber.

Livsstadium. Betegner de fire overordnede stadier, man bør gennemleve som rettroende hindu tilhørende de øverste kaster. Ingen af stadierne kan springes over. Beskrivelsen af stadierne findes i Manus lovbog.

1. Det første stadium er brahmacharya (brahmacharin), student. For at blive en god far, ægtemand og samfundsborger skal man som dreng eller ung mand have religiøs undervisning. Det sker hos en brahmin eller privat, hvor man læser de hellige skrifter. Der er ingen regler for piger.

Den 10. dag i måneden Muharram, den dag shia-islams tredje imam, Husain, blev dræbt ved Kerbala i Irak i år 680. Drabet mindes blandt shia-muslimer ved sørgeprocessioner og opførelse af passionsspil.

Dagen højtideligholdes også blandt mange sunni-muslimer, idet det menes at være på denne dag, at Adam og Eva blev skabt. Dagen er en frivillig fastedag, idet Muhammad ifølge traditionen altid fastede på denne dag.

Det kæmpemæssige asiatiske fastland og øerne omkring det er religionshistorisk præget af buddhismens, hinduismens, kristendommens og islams gradvise udbredelse i vekselvirkning med traditionelle, ofte lokalt baserede religioner. I store træk kan man sige, at

- de sibiriske folk i hele Asiens nordlige del op til nutiden har bevaret traditionelle religioner i et kristent majoritetssamfund, mens

I Det Gamle Testamente navn på en kana'anæisk frugtbarhedsgudinde og hendes kultiske symbol, en træpæl, som formentlig skal ses som et stiliseret helligt træ. Asjera er Els hustru og den store gudemoder, i Det Gamle Testamente er hun dog knyttet til Ba'al og kaldes undertiden Astarte.

En praksis der består i gennem længere tid at afholde sig fra kropslige nydelser og bekvemmeligheder, fx mad (bortset fra den nødvendigste næring), hygiejne, kønsliv. Som religiøs praksis tænkes askese at frigøre fra menneskelivets almindelige betingelser til fordel for opnåelsen af religiøse mål. Ofte forbindes askese med meditation.

Læren om hvordan de forskellige himmellegemers (måne, sol, planeter og stjernerne) indbyrdes stilling tænkes at have betydning for begivenheder på jorden og for det enkelte menneskes liv. Baggrunden for denne lære er ideen om, at universet er en helhed, hvis enkelte dele påvirker hinanden. Astrologi er et væsentligt element i megen New Age-inspireret tænkning i dag, men astrologiens rødder går tilbage til det 2. årtusinde f.v.t. og har i forskellige udlægninger spillet en rolle inden for mange forskellige religiøse systemer.

Sider