Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Sanskrit "Ophøjet, Herre." Kaldes også Bhagavat. En ærbødig og respektfuld titulering. Som sådan kan den bruges, når man omtaler eller henvender sig til en gud eller vismand (rishi) inden for hinduisme og tildels buddhisme; samtidigt er den et tilnavn til specielt Vishnu og Krishna.

En tilhænger af Bhagavat, "Herren", ofte underforstået hinduguderne Vishnu eller Krishna.

Indisk inspireret religiøs bevægelse grundlagt omkring 1970 af inderen Bhagwan Shree Rajneesh, kaldet Osho (1931-1990). Bevægelsens lære, som fokuserer på menneskets selvudvikling gennem forskellige terapiformer og fysiske øvelser, er inspireret af indiske, kinesiske og muslimske elementer, men den indiske tantra-tradition anses for at være dominerende.

Sanskrit "hengivelse". Fra roden bhaj, der i religiøs sammenhæng betyder kærlig hengivelse. Bhakti er den mest udbredte frelsesvej i hinduisme i dag, og den er grundlaget for den personlige dyrkelse af guderne i templet. Uafhængigt af kastetilhørsforhold og køn kan man opnå frelse, hvis man hengiver sig fuldstændigt i kærlighed til sin foretrukne gud (Isht) og opfylder de pligter, guden (læs: traditionen) pålægger én.

1896-1977. Indisk munk og missionær der i 1965 grundlagde bevægelsen ISKCON, "International Society for Krishna Consciousness" (kendt som Hare Krishna) i Boston, USA. Han regnes af sine tilhængere for at være et åndeligt ideal og dyrkes i templer over hele verden.

Det buddhistiske begreb for meditation. Overordnet kan man skelne imellem to former for meditation: Den hvis mål det er at skabe indre ro (samatha), og den hvis mål det er at skabe større indsigt (vipassana).

Ofte hænger de to former for meditation sammen i et meditationssystem, selvom man inden for de forskellige skoler diskuterer, hvilken der er den højeste meditationsform, om de er adskilte eller komplementære osv. Kendte meditationsmanualer er Buddhaghosaer inden for theravadabuddhisme og Asangaer inden for mahayanabuddhisme.

Navnet på en ordineret munk inden for buddhismen. Efter ordinationen bliver han medlem af sangha (munkefælleskabet) og skal overholde bestemte munkeregler, der skal få ham til at undertvinge sine sanser.

Selvom man kan blive munk som syv-årig, er det kun personer over 20 år, der kan indtræde i munkeordenen som ordinerede munke.

Der findes ti overordnede forskrifter, en munk skal følge. De første fem gælder alle buddhister, de næste tre gælder munke og lægfolk på bestemte dage. De to sidste gælder munke alene:

1. Ikke tage noget levende væsens liv.

Navnet på en ordineret nonne inden for buddhismen. Hun skal ikke blot følge de regler, der gælder for en ordineret munk (bhikku), men en række til, der kun gælder for kvinder. Nonnefællesskabet er mest udbredt i mahayanatraditionen.

Gengivelse af det græske "biblia", bøger. Navn på den kristne kirkes hellige skriftsamling omfattende 39 skrifter i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente, som oprindelig er skrevet på henholdsvis hebraisk og græsk.

Den forhåndsopfattelse hvormed man møder Bibelen.

Igennem hele kristendommens historie har man læst Bibelen ud fra forskellige forhåndsindstillinger eller bibelsyn. Således så Luther ikke på samme måde på Bibelen som Den Romersk-katolske Kirke. Problemet vedr. bibelsyn er dog blevet tilspidset med fremkomsten af den moderne tids historisk-kritiske bibelforskning og bibelkritikken, og man kan i dag hovedsageligt tale om tre forskellige bibelsyn:

Den nordiske mytologis navn for den bro (regnbuen), der forbinder Midgård, menneskenes verden, og Asgård, gudernes hjem

Monoteistiske religioner forbyder ofte fremstilling af billeder, især af Gud og andet, der hører til den himmelske verden, men ofte også af mennesker og dyr. Forbudet sigter imod at forhindre afgudsdyrkelse.

En kristen klosterorden der er grundlagt af den svenske Birgitta av Vadstena sidst i 1300-tallet. Klostrene er indrettet som skarpt adskilte dobbeltklostre, ledet af abbedissen. Nonneklostret ligger på kirkens nordside, kvindesiden, mens mandsklostret ligger på kirkens sydside, mandssiden.

Ordenen ejede fast ejendom, og medlemmerne levede i et stedbundet fællesskab som herreklostrene, men tolkede tavshedskravet og fattigdomsløftet strengere end benediktiner- og cistercienserordenerne. Desuden blev der lagt stor vægt på det kontemplative. I Danmark var der to birgittinerklostre.

Af græsk episkopos, "tilsynsmand". Ledende præst i et bispedømme eller stift. I Den Romersk-katolske Kirke indtager biskopperne en særlig position i det kirkelige hierarki, idet administrationen af det vigtige ordinationssakramente er forbeholdt dem. Desuden indgår biskopperne i forskellige ledelsesorganer: Det økumeniske koncil, bispesynoder og bispekonferencer, hvor de i fællesskab og sammen med paven udøver gejstlig myndighed.

Den første af de fem store taler, Jesus holder ifølge Matthæusevangeliets fremstilling (kapitel.5-7). Står som et modstykke til beretningen om Moses' modtagelse af lovens tavler på Sinaj bjerg.

Lukasevangeliet har en kort parallel til bjergprædikenen i den såkaldte sletteprædiken (Lukas 6,20-29). Begge steder er talen dog stykket sammen af Jesusord fra forskellige situationer.

Hos samerne i Nordskandinavien, tværs over den nordlige del af det asiatiske kontinent og helt ud på den japanske ø Hokkaido har man kendt bjørnefesten. Det var en fest, der som midtpunkt havde ofring af en bjørn, der blev nedlagt efter særlige regler. Når bjørnen var dræbt, spiste man dens kød, men samtidig ofrede man til bjørnen, også af dens eget kød. Bjørnen kom således til at legemliggøre hele udvekslingsforholdet mellem mennesker og guder.

Bevægelse blandt sorte i USA, grundlagt af Eliya Muhammad (1897-1975), som ved mødet med en mystisk og karismatisk syrer ved navn W. D. Fard lod sig inspirere til at mene, at denne havde en særlig åndelig og religiøs indsigt.

Eliya Muhammad videreførte og videreudviklede Fards budskab, som i Eliya Muhammads udlægning indbefattede ideer om sortes overlegenhed i forhold til hvide, og bevægelsen gav udtryk for en kraftig modstand mod sortes integration i amerikansk samfund og kultur samt ønsket om oprettelse af en sort muslimsk stat i USA.

Bespottelse eller grov forhånelse af det, som i en religion anses for helligt eller ophøjet. Det er ofte humoristiske udtalelser, hvor det ophøjede inddrages i en banal eller ligefrem plat sammenhæng, der stemples som blasfemi. I mange lande, også i Danmark, er der ved lov fastsat straf for blasfemi.

1831-1891. Født i Ukraine; grundlægger af Teosofisk Samfund i 1875 sammen med Henry Steel Olcott og William Q. Judge. Sandsynligvis den enkeltperson som har haft størst indflydelse på 1800-tallets okkulte-religiøse bevægelser og aktiviteter.

Madame Blavatsky foretog, efter et kort, mislykket ægteskab med en 50 år ældre mand, som 17-årig en rejse til Tyrkiet; en rejse der skulle indlede henved to årtiers rejseaktivitet, som bragte hende to gange verden rundt.

Betegnelse for ofringer i gammel nordisk religion. Sprogligt har ordet ikke noget med ordet blod at gøre, men snarere med det gotiske ord "blotan", tilbede

Sider