Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Opfattelse der hævder, at ikke enhver begivenhed er årsagsbestemt, og at man derfor med mening kan hævde, at mennesket har en fri vilje.

På hindi Bharat efter en af de (indoeuropæiske) stammer, der først slog sig ned i landet. Sekulær republik i Sydasien der fik sin selvstændighed i 1947, men først blev udråbt til republik i 1950, hvor landet fik sin endelige forfatning. Indien er med sine 913,2 mio. indbyggere (1996) det land i verden, der har den næststørste befolkning. To af verdensreligionerne, buddhisme og hinduisme, er opstået i Indien, ligesom jain- og sikhreligionen er det.

En samlet betegnelse for de forskellige filosofiske retninger eller skoler, der har påvirket den indiske tænkning i ca. 2500 år, og som bl.a. har dannet basis for udkrystalliseringen af de forskellige religioner, der findes på det indiske kontinent i dag og i en lang række nye religioner og bevægelser.

Overordnet kan man opdele disse skoler i to grupper: De der anerkender vedaernes autoritet, og de der ikke gør.

I indiske religioner et vigtigt symbol der næsten altid repræsenterer det kvindelige aspekt - gerne frugtbarhed. Det er almindeligt, at lotusblomsten som det kvindelige aspekt ses afbildet eller beskrevet sammen med en repræsentant for det mandlige. Fx ser man skaberguden Brahma sidde i en lotusblomst, der vokser ud af Vishnus navle i den hinduistiske mytologi, ligesom et af de mest brugte mantraer i buddhismen, Aum Mani Padme Hum, betyder: "Aum du juvel i lotusblomsten", hvor Buddha, det maskuline aspekt, er juvelen.

Opfattelse der hævder individets ret og værdi over for krav om at underordne sig fællesskabets interesser og normer.

En indo-arisk gud og hovedgud i det ældste indiske helligskrift Rigveda fra ca. 1500-800 f.v.t., hvor ca. 1/4 af hymnerne er tildelt ham. Inden for tidlig indisk kosmologi hersker han i midterregionen mellem jord og himmel og anses for at være de andre guders konge. Hans våben er tordenkilen, som han bl.a. bruger i kampen mod kaosslangen Vritra, der holder det livgivende vand indespærret.

Folkekirkelig retning med rod i pietismen og 1800-tallets religiøse vækkelser. Fra begyndelsen især udbredt blandt fiskere, husmænd og landarbejdere og er på den baggrund undertiden blevet anset som "de fattiges mørke og strenge kristendom".

Betegnelse for at drage slutninger ud fra erfaringen, idet man går fra det specielle til det generelle. Fx kan konstateringen, at spurve, krager, svaler, ænder osv. kan flyve, føre til slutningen, at fugle kan flyve

Betegnelse for den kultur der blomstrede i Indus-dalen i det nordlige Indien og dele af det østlige Pakistan fra ca. år 2500-1500 f.v.t. - måske endnu tidligere. Kulturen forsvandt mere eller mindre i forbindelse med en invasion af et indoeuropæisk folk kaldet arierne.

Indvielse af en eller flere personer, som dermed bliver medlem af en ny gruppe eller et nyt fællesskab. Det kan være en aldersgruppe, et præsteskab, et hemmeligt selskab, en menighed eller lignende. Den, der skal indvies, initianden, gennemgår en rituel overgang fra uindviet til indviet. Overgangsritens liminale fase kan være udformet som initiandens symbolske død. Som led i initiationen meddeles der ofte en særlig religiøs viden, som uindviede ikke er i besiddelse af.

Den religion som dyrkedes i Inkariget i de sydamerikanske Andesbjerge ved spaniernes erobring i 1532. Religionen var karakteriseret ved en dyrkelse af kongen som guddommelig og som søn af solguden. En anden vigtig gud var stammens mytiske grundlægger, Viracocha. Også forfædre og døde blev dyrket ved helligsteder, huacaer, ude i naturen, hvor shamaner ved ofre opretholdt naturens cyklus. Den del af religionen, der er knyttet hertil, genfindes i den nuværende Quechuareligion.

Latin in, "i", og caro, "kød". I religionshistorien betegnelse for det fænomen, at et guddommeligt væsen træder frem i en menneskelig krop

Forbogstaverne i ordene Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus fra Nazaret jødernes konge. Ifølge Johannesevangeliet 19,19 den indskrift med anklagen imod Jesus, som Pilatus lod anbringe på Jesu kors

Teologen Albert Schweitzers (1875-1965) betegnelse for Jesu etik, som ifølge Schweitzer kun skulle gælde den korte tid mellem (latin interim, "i mellemtiden") Jesu opstandelse og hans genkomst. På grund af denne mellemperiodes korte varighed kunne de etiske krav formuleres så radikalt, som det fx sker i bjergprædikenen

Kaldes også Raelbevægelsen; religiøs bevægelse grundlagt af franskmanden Claude Vorilhon (kaldet Rael) efter at han i 1975 blev kontaktet af et væsen fra en anden planet, som havde udvalgt Rael til at udbrede væseners (kaldet "elohim") budskaber til jordens mennesker. Bevægelsens lære er en radikal nytolkning af jødisk-kristne elementer (fx er Jahve ikke en gud, men den politiske leder), som sammentænkes med elementer fra ufologi samt med visioner om mulighederne inden for moderne videnskabsdiscipliner som fx genteknologi.

En række religioner, religiøse grupper og enkeltpersoner er i de senere år "gået på internettet" og har oprettet hjemmesider, hvorfra religiøse budskaber i form af tekst og billeder kommunikeres til interesserede "netsurfere". Kendte og ukendte religioner dukker op mellem hinanden, men det er de færreste, som er rene cyberspace-fænomener, dvs. at de kun findes på internettet.

Det menneskelige aspekt ved et naturfænomen. Ordet inua har samme rod, "inu", som ordet for menneske, "inuk", flertal "inuit". I inuitreligion tales fx på Grønland om vindens inua eller et fjelds inua. En amulet som en isbjørnetand rummer noget af isbjørnens inua og giver ejeren nogle af bjørnens egenskaber.

Inuk, flertal inuit, betyder menneske. Det er eskimoers betegnelse for sig selv, hvor ordet eskimo, "de der spiser råt kød" stammer fra et indiansk ord, der udtrykker afstandtagen. Inuitfolket bebor hele området fra Østgrønland over Canada og Alaska til det allerøstligste Sibirien. Der er store variationer i religion og levevis, men grundlæggende er der tale om små samfund, hvis eksistens er baseret på fangst, og hvis religion koncentreres om samhørighed med og tilvejebringelse af havets fangstdyr. Til det formål benytter inuit sig

Livsanskuelse der anser ubevidste fænomener som instinkt, intuition, følelse og drift for mere afgørende tilskyndelser til menneskelig handlen end fornuft og vilje. En kulturstrømning som romantikken i 1800-tallets begyndelse er stærkt præget af irrationalisme

Abrahams søn med hustruen Sara, ifølge Det Gamle Testamente den søn som "arvede" Guds løfte til Abraham om at blive stamfader til et stort folk (det jødiske). Han blev således en af patriarkerne.

Sider