Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

I ægyptisk mytologi Osiris' søster og hustru og mor til Horus. I hellenismen blev hun sidestillet med de store moderlige gudinder, og hendes mysteriekult fik international udbredelse.

Hinduistisk religiøs bevægelse kendt som Hare Krishna, hvis fulde navn er The International Society for Krishna Consciousness, og som dyrker guden Krishna. ISKCON har ca. 3.500 kernemedlemmer på verdensplan, heraf ca. 40 i Danmark, som lever i klosterfællesskabet i Bendstrup ved Hillerød.

Arabisk "hengivelse"; samme rod kan betyde "fred", "harmoni", "tryghed". Islam opstod som religion på den arabiske halvø i 600-tallet, hvor religionen blev forkyndt af islams profet, Muhammad. Islam er en stærkt monoteistisk religion, hvis vigtigste dogme er troen på den ene gud, Allah. Dette udtrykkes ved bekræftelsen af Allahs absolutte enhed (tawhid). Det var fra Allah via ærkeenglen Gabriel, at Muhammad modtog de åbenbaringer, som indeholdes i Koranen, islams hellige bog.

Det islamiske retssystems hovedkilder er Koranen og profeten Muhammads sædvane (sunna). Tilsammen udgør disse skrifter islamisk lov. Dertil kommer islamiske retslærdes kommentarer til disse skrifter, herunder analogislutninger og konsensus blandt retslærde.

Betegnelse for stater som er opbygget med den tidligste islamiske stat som forbillede, og hvis retsgrundlag udgøres af islamisk lov.

Flere islamiske grupper i den muslimske verden ønsker, at islamisk lov (sharia) skal være retsgrundlag for staterne i den muslimske verden. Dette er bl.a. sket i Iran efter den islamiske revolution i 1979 og i Sudan i 1980'erne. Saudi Arabien og andre Golfstater på den arabiske halvø er opbygget efter islamisk forbillede og har islamisk lov som retsgrundlag.

Koranen angiver ret præcist de arveregler, en muslim bør følge. Generelt har piger ret til at arve det halve af, hvad drenge arver. Dette begrundes i islamisk ret med, at piger desuden modtager brudepris (mahr) ved indgåelse af ægteskab. Desuden er både brudepris og arv kvindens personlige ejendom, som hun ikke er forpligtet til at bruge til forsørgelse af sin familie, en pligt som manden ideelt set bærer alene

Koranen forbyder åger, hvilket af mange muslimer tolkes som et generelt forbud imod handel med penge og rentetagning. Dette har ført til oprettelsen af særlige islamiske banker, som ikke opererer med renter på ud- og indlån. I stedet for at give og opkræve renter tager disse banker penge i kommission til investering. Kunden får derefter del i en eventuel fortjeneste, men hæfter også for eventuelle tab. Rentebaserede banker findes og benyttes dog overalt i den muslimske verden.

Der findes fire retsskoler inden for sunni-islam, alle grundlagt i 700- og 800-tallet. For alle fire retsskoler er grundlaget for retsstudierne udlægning af Koranen og profetens sædvane (sunna), sådan som den er videregivet i hadith. Dertil kommer en række teknikker, som benyttes i fortolkningsarbejdet af nogle retsskoler, men afvises af andre, bl.a. analogislutninger (qiyas) og konsensus (ijma). De fire skoler er enige om visse udlægninger af de religiøse skrifter, men varierer også en del indbyrdes i deres anvisninger på korrekt islamisk levevis.

Samlebetegnelse for de lande, som regeres efter islamisk lov, hvor islam er statsreligion, eller hvor størstedelen af indbyggerne er muslimer.

Betegnelse for den ideologi der repræsenteres af islamiske grupper, der arbejder for at virkeliggøre den samfundsform og de islamiske idealer, som angives i Koranen og profeten Muhammads sædvane. Islamismen udgør en delvis fortsættelse af salafiya-bevægelsens ideologi. Ønsket om at fremme islamisk lov og islamiske idealer i samfundslivet er således ikke nyt i den muslimske verden.

Disse elementer udgør grundkernen i den islamiske gudsdyrkelse. For ritualerne gælder, at disse er religiøse pligter (ibadat), som en muslim er pålagt at overholde. Ritualerne er omtalt i Koranen, og man tilstræber at følge profeten Muhammads forbillede i udførelsen af ritualerne.

Søjlerne er:

1. Trosbekendelse (shahada) lyder "Der er ingen gud uden Allah, og Muhammad er hans sendebud."

2. Bøn (salat) udføres fem gange dagligt. Bønnen kan i princippet udføres hvor som helst, men skal altid finde sted med bederetning (qibla) mod Mekka.

Søn af Abraham og Hagar, anses i islam for at være arabernes stamfader. Ifølge islamisk overlevering hjalp Ismael Abraham med at bygge Kabaen, som således indgår i den islamiske mytologi, hvor den anses for at være det tidligste monoteistiske helligsted.

Arabisk betegnelse for syv-imam-linien, den retning inden for shia-islam som anser Ismail ibn Jafar for at være den syvende og sidste imam.

Det navn Gud i Det Gamle Testamente giver patriarken Jakob, og i forlængelse heraf også navnet på Jahves udvalgte folk og på det land, folket bosætter sig i. Betyder måske "Gud sejrer".

Den tredobbelte brug af navnet (person, folk, land) understreger den tætte sammenhæng, der i jødedommen altid har været mellem folket, dets religion og dets hjemsted.

Israel bruges også flere steder i overført betydning om det nye og sande Israel, en idealstørrelse som de første kristne identificerede sig med.

Arabisk betegnelse for tolv-imam-linien, den retning inden for shia-islam som fastholder rækken af tolv imamer, hvoraf den sidste imam forsvandt i 874, men menes at ville komme igen ved denne verdens undergang for at genoprette guddommelig orden og retfærdighed. Ithna-ashariya er den største gruppe af shiitter, og hovedparten lever i Iran, hvor denne retning er statsreligion.

Det navn der i islam betegner dødsenglen, som er en ærkeengel ligesom bl.a. Gabriel.

Sider