Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Samarbejdsorganisation dannet i Amsterdam i 1948 med udgangspunkt i og som ramme om den økumeniske bevægelse, hvor et stort antal kristne kirkesamfund arbejder sammen om både praktiske og læremæssige spørgsmål og opgaver, dog uden at det største af dem, Den Romersk-katolske Kirke, er medlem.

Kitawalabevægelsen eller Vagttårnskirken (Church of the Watchtower) er en millenaristisk bevægelse i det centrale Afrika. Den første gruppe voksede omkring 1907 ud af en mission fra amerikanske Jehovas Vidner. Den venter, at en gylden paradistid vil komme, og imens skal kirken være selvstyrende og ikke underlagt politisk kontrol. Dens civile ulydighed over for verdslige myndigheder bevirker, at den ofte er forbudt eller forfulgt. I Zambia voksede bevægelsen fra formodede 4.000 medlemmer i 1971 til 19.000 i 1976.

Det, der gør kulturer og dermed også religioner forskellige, er først og fremmest deres forskellige måde at ordne og opdele verden på. Denne ordnen og opdelen er i princippet en klassifikation af alt, hvad man har kendskab til. Det betyder ikke, at enhver uden videre kan gøre rede for sin kulturs klassifikationssystem, men ligesom man kan bruge sit modersmål uden at have lært grammatik, sådan anvender man sin kulturs klassifikationssystemer rutinemæssigt og næsten instinktivt.

Inden for buddhisme de tre vildfarelser der holder genfødslernes evindelige kredsløb i gang.

De tre vildfarelser er uvidenhed, had og begær, der afbildes som henholdsvis en gris, en slange og en hane, og som kan ses i hjulnavet i samsarahjulet. De bider hinanden i halen, hvilket symboliserer, at de betinger hinanden. Således holdes genfødslernes kredsløb i gang. Uvidenhed om, at tingene ikke er noget i sig selv, resulterer i had og begær, der igen spærrer for indsigt og betinger uvidenhed.

Moske beliggende på Tempelbjerget i Jerusalem, opført i slutningen af 600-tallet. Ifølge islamisk overlevering det sted hvorfra profeten Muhammad foretog sin natlige himmelfart.

Latin claustrum, "indelukke". Fællesbolig for munke eller nonner. Klostre kendes fra forskellige religioner, fx buddhismen og kristendommen.

Hensigten med klostrene er at give deres beboere mulighed for at leve asketisk og koncentreret om religiøs andagt afsondret fra det verdslige liv. Mens klosterlivet gælder på livstid i kristendommen, kan man i buddhismen vælge at leve en periode af sit liv i kloster

Allerede i de første århundreder af den kristne kirkes historie er der talrige eksempler på mænd og kvinder, som lever efter et mønster lagt af Jesus og de første disciple (imitatio Christi). De levede i fattigdom, ydmyghed og kyskhed, mere eller mindre isolerede fra det omgivende samfund. Kirken accepterede fra 400-tallet den form for liv, idet den krævede, at de, der valgte dette liv, skulle følge en klosterregel og underlægges bispernes myndighed. Klostervæsenet spiller en central rolle i Den Romersk-katolske Kirke, som nedenfor beskrevet.

Kognition betegner de mentale processer, som mennesket bruger til at opnå viden om verden og begå sig i den. Fra et menneske bliver født, udvikler det viden om verden, bl.a. ved at skelne mellem forskellige former for objekter, fx fysiske objekter og kunstige objekter, ligesom objekter klassificeres i forhold til deres egenskaber.

Aramæisk "alle løfter". Bøn som bedes i synagogen på aftenen før den jødiske Forsoningsdag (yom kippur). Bønnen beder om, at løfter til Gud, som ikke er blevet overholdt, må blive tilgivet. Bønnen har givet navn til aftenen før yom kippur.

Latin colligere, "samle".

1. fællesbøn som læses af præsten ved gudstjenesten,

2. indsamling af pengegave i de kristne menigheder

Latin "forsamling". I Den Romersk-katolske Kirke betegnelse for det kirkemøde med deltagelse af verdens katolske biskopper, som paven kan indkalde til drøftelse af spørgsmål vedrørende kirkens lære og praksis. De senest afholdte konciler er første vatikanerkoncil 1869-1870 og andet vatikanerkoncil, som afholdtes i 1962-65.

Latin confirmare, "befæste", "bekræfte". Kirkelig handling i forbindelse med en gudstjeneste, der ses som en bekræftelse af dåbspagten. I Den Romersk-katolske Kirke er konfirmationen eller firmelsen et af de syv sakramenter.

Den kinesiske religiøse tradition, der går tilbage til Kongfuzi (551-479 f.v.t.), Kinas berømteste filosof. På europæiske sprog gengives hans navn i utallige former, deriblandt den latinske Confucius. I sin levetid som embedsmand og omvandrende lærer høstede han ikke stor anerkendelse, og han fik aldrig mulighed for at efterprøve sine tanker om samfundets indretning efter religiøse normer. Men han og hans tilhængere bearbejdede og systematiserede med flid og lærdom Kinas religiøse og historiske traditioner i overensstemmelse med hans religiøse og politisk-filosofiske grundsyn.

Samfund af kristne ordenssøstre eller -brødre, som er oprettet efter reformationen med vægt på kirkeligt hjælpearbejde og udadvendte aktiviteter som undervisning og hospitalsarbejde. Eksempler herpå er Sankt Joseph Søstrene og Sankt Hedvig Søstrene, der begge er repræsenteret i Danmark i dag.

Engelsk-amerikansk kirketype der bygger på den grundtanke, at menigheden skal bestå af bevidst troende kristne. Den kirkelige autoritet ligger hos alle menighedens medlemmer, og de enkelte menigheder er uafhængige af hinanden. Kongregationalismen er afvisende over for stats- og folkekirkeordninger

Betegnelse for den del af jødedommen der inden for de seneste århundreder i høj grad har tilpasset sig de vestlige samfund med hensyn til fx klædedragt, uddannelse, beskæftigelse m.m., men som har afvist at ændre bønner, liturgi og gudstjenesteform og udførelsen af de traditionelle ritualer.

306-337. Romersk kejser. Konstantin fik tilsyneladende et positivt forhold til kristendommen, som i hans regeringstid blev en tilladt religion i Romerriget, og Konstantin så den nye religion som et middel til at skabe enhed og fred i imperiet. Konstantin gik først selv endeligt over til kristendommen, da han lod sig døbe på sit dødsleje.

Latin "betragtning". I mystik og meditation en tilstand af koncentreret fordybelse hvori den mediterende mister bevidstheden om sig selv, idet al opmærksomhed rettes mod meditationens mål. I kristen mystik er dette mål Gud, og kontemplationen kan da betragtes som en ordløs bøn. Tilstanden leder over i den egentlige mystiske forening, hvor skellet mellem målet og betragteren falder bort.

Latin convertere, "at vende om". Betegner det at et menneske (konvertit) skifter fra én religion til en anden og dermed ændrer sit grundlæggende betydningssystem. Konversion er ikke en begivenhed, som foregår fra den ene dag til den anden, men en proces, der involverer psykologiske, ideologiske og sociale forandringer for personen. Forklaringerne på, hvorfor nogle mennesker vælger at konvertere, må involvere de nævnte faktorer i forskellig grad, idet konversion både er et individuelt og et socialt anliggende.

1865-1935. Fra 1919 Israels første overrabbiner for ashkenaziske jøder og en af de centrale skikkelser inden for religiøs zionisme. Kook var en af de første ortodokse rabbinere, der støttede den politiske zionisme.

Sider