Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

En mytologisk figur, der i urtiden bringer menneskene kulturgoder som fx ild eller agerbrug. Kulturbringeren kan være udsendt af en gud, men ofte er der tale om en trickster, der ved list eller tyveri bringer mennesker i besiddelse af noget, som guderne havde tænkt sig at beholde for sig selv. Et skoleeksempel er den græske Prometheus, der bl.a. skaffer menneskene ilden. Se græsk religion, Nordamerika: Indianske religioner

Betegner den opfattelse, at elementerne i en kultur kun kan forstås på baggrund af den pågældende kulturs egne forudsætninger og ikke med baggrund i en fremmed iagttagers egen kultur. Dermed står opfattelsen i modsætning til etnocentrisme, som gør iagttagerens kultur til et værdimæssigt udgangspunkt for studiet af andre kulturer. I en kulturrelativistisk tilgang afstår man fra at fælde værdidomme.

Protestantisk kirkesamfund, opstået i England som en protestbevægelse mod både katolicismen og den engelske statskirke i 1600-tallet. Kvækerne er først og fremmest kendt for en udogmatisk holdning i trosspørgsmål og en meget ringe optagethed af institutionelle kirkelige organisationsformer og embeder.

Kvækernes hovedkrav til det religiøse liv er, at adskillelsen mellem præster og lægfolk skal væk, og at ånden eller den indre stemme skal sættes over bogstavet, dvs. Bibelen.

Kwakiutl lever på Nordamerikas nordvestkyst i nærheden af Vancouver. Som de andre nordvestkystindianere lever de især af fiskeri. De forskellige slægter er hos nordvestkystindianerne knyttet til naturskikkelser, og såvel social position som det religiøse liv er forbundet hermed. Tilknytningen markeres i udsmykning af huse og pæle med slægtens emblemer, totemsymboler. Ved hjælp af gavegivningsfester (potlatch) opretholder slægterne bl.a. fællesskabet mellem slægtens dyr og mennesker.

Religiøs opfattelse der strider imod den officielle kirke- eller troslære. Kaldes også hæresi.

Gennem kristendommens historie har kirken ihærdigt bekæmpet kætteri, ofte med voldelige midler. Som eksempel kan nævnes henrettelsen af den bøhmiske reformator Jan Hus, der blev brændt på kætterbålet i 1415.

Inden for islam kan begrebet kætteri benyttes i forbindelse med en person, som har forbrudt sig imod islam og pga. sine synder betragtes som frafalden fra islam.

De kønsroller, som kommer til udtryk i et givent samfund, er ofte blevet formet ud fra religionernes syn på kønnene og deres indbyrdes samspil, sådan som det kommer til udtryk i helligskrifter eller i den mundtlige overlevering. Her har dog selve tolkningsmetoden stor betydning, da der er forskel på, om teksten læses allegorisk eller bogstaveligt.

Sider