Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Arabisk "skæbnenatten". Den nat inden for de sidste ti dage af måneden Ramadan, hvor Koranen ifølge islamisk tradition blev nedsendt til profeten Muhammad. Lailat al-qadr falder således under fasten og fejres ofte den 27. Ramadan.

Mange muslimer tilbringer denne nat i moskeen i bøn, og Koranen reciteres i sin helhed. I folketroen er lailat al-qadr også den nat, hvor hvert enkelt menneskes skæbne fastsættes for det kommende år.

Lakota, der også er kendt under navnet sioux, er et af de såkaldte prærieindianer-folk i Nordamerika. Den nok mest kendte lakota-gruppe hedder oglala. Lakotaerne skelner ikke mellem natur og kultur, mellem dyr og menneske. Deres univers er ubegribeligt og ukontrollabelt (wakan). Som helhed benævnes det Wakan Tanka, der er upersonligt og oversættes "det store hemmelighedsfulde" eller "universets magt", selvom betydningen er omdiskuteret, og Wakan Tanka også fortolkes som et personlignende væsen. Mennesket oplever wakan under visionssøgning.

Den hinduistiske gud Ramas halvbroder. Han optræder i helligskriftet Ramayana som den loyale og trofaste halvbroder, der følger Rama i tykt og tyndt. Det er også på den baggrund, han tilbedes. Han ses altid afbildet sammen med Rama og Sita, hvor han står ved Ramas højre side.

Hinduistisk gudinde der står for lykke, velstand, rigdom og fremgang. Hun er i dag knyttet til Vishnu og hans inkarnationer som hans ægtefælle eller kvindelige sidestykke. Hun er centrum under lysfesten Diwali og afbildes ofte stående

i en lotusblomst omgivet af to elefanter og med guldmønter i hænderne.

Lakshmi betyder egentlig et tegn, der både kan være godt eller dårligt.

lam

I det gamle Israel et vigtigt offerdyr der især blev anvendt ved påskefesten. I Bibelen bruges ordet desuden i billedlig betydning om det svage og forsvarsløse. I Det Nye Testamente kaldes Jesus ofte lammet, Guds Lam (latin: agnus dei) og karakteriseres dermed som den, der selv syndfri ofres til soning for mennesker

"Den øverste". Ærestitel inden for tibetansk buddhisme om en religiøs, spirituel lærer. Mest kendt er Dalai Lama, der anses som både religiøst og politisk overhovede.

I udtrykket "den øverste" ligger ideen om, at lamaen er den øverste i munkehierarkiet og derfor den, der står for den daglige ledelse. Desuden skal han sørge for, at munkene får den rette uddannelse. Titlen lama kan man få, efter at man har gennemført en lang og krævende religiøs uddannelse, der ofte afsluttes med en eksamen.

Navnet på det fælles måltid sikherne har efter endt gudstjeneste. Det skal symbolisere lighed og broderskab, idet alle uafhængigt af kaste spiser sammen. Desuden er det en måde at hjælpe de fattige på, uden de føler sig ydmyget. Langar blev indstiftet af sikhreligionens grundlægger Guru Nanak, primært som reaktion imod hinduismens kaste- og renhedsrestriktioner.

Sanskrit "ø". Muligvis den nuværende Sri Lanka, der betyder hellig ø. Lanka nævnes i helteeposset Ramayana som det sted, guden Ramas hustru Sita blev bortført til af dæmonkongen Ravana og siden befriet.

Før-islamisk gudinde der ligesom mange andre guder dyrkedes i Kabaen

Kontinentets religioner kan deles op i følgende hovedgrupper:

- skriftreligioner, primært kristendom,

- indianske religioner,

- nyere religioner med udgangspunkt i henholdsvis indiansk, afrikansk og kristen religion.

LATINAMERIKAS SKRIFTRELIGIONER, PRIMÆRT KRISTENDOM: Kristendom, især Den Romersk-katolske Kirke, er den altdominerende religion i Latinamerika. Den findes ofte i blandingsformer, hvor også elementer fra de tidligere afrikanske slavers religion og indianske religioner spiller en rolle.

1910-. Engelsk antropolog, professor i socialantropologi ved University of Cambridge. Har i en række artikler og bøger beskæftiget sig med den moderne antropologis grundlag og metoder med inspiration fra bl.a. strukturalisme. Leachs grundlæggende synspunkt er, at antropologiens opgave er at foretage generaliseringer, således at man ikke nøjes med at beskrive fx religiøse fænomener. Målet er at nå frem til generelle forklaringer, som hæver sig over konkret materiale. Dette forsøger han i sine egne symbolstudier.

1854-1934. Central figur inden for Teosofisk Samfund og fra 1916 biskop inden for Den Liberale Katolske Kirke.

1890-1950. Hollandsk teolog og religionshistoriker, fra 1918 og frem til sin død ansat ved universitetet i Groningen, i 1950 valgt til præsident for den da nyligt stiftede International Association for the History of Religions (IAHR); grundlægger af religionsfænomenologien som selvstændig videnskabelig disciplin.

En fortælling om underfulde begivenheder. Legendens hovedpersoner er mennesker, der lever under væsentlig samme vilkår som fortællingens samtidige publikum. Handlingen foregår på tider og steder, der ligger inden for den historiske erindring og den normale menneskelige erfaringshorisont, men den indeholder ekstraordinære elementer: Undere, guddommelig indgriben, overmenneskelige bedrifter o.l.

1908-. Fransk antropolog hvis strukturalistiske analyser af myter, slægtskabsstrukturer og klassifikationssystemer har bidraget til såvel antropologi som religionsvidenskab. Ifølge Lévi-Strauss ligger mytens betydning ikke i den historie, den fortæller, men i forholdet mellem dens enkelte dele ("mytologemer"). Hvis disse enkelte dele ordnes systematisk, står mytens motiver og elementer i et anderledes betydningsforhold til hinanden, end en overfladisk læsning afslører.

I Det Gamle Testamente navnet på en præsteslægt. Desuden regnes de for efterkommere af Jakobs søn, Levi, og således en af Israels tolv stammer. Til forskel fra de øvrige stammer fik de imidlertid ikke tildelt noget landområde. Efter at Jahvekulten i 622 f.v.t. blev centraliseret i Jerusalem, blev levitterne degraderet til hjælpere for det egentlige præsteskab

Hovedstaden i Tibet der har været det religiøse og politiske centrum siden den femte Dalai Lama (1617-82) og frem til 1959, hvor den 14. Dalai Lama måtte flygte derfra.

Lhasa har igennem århundreder været et centralt pilgrimssted for mahayana- og vajrayanabuddhister pga. byens meget berømte tempel, Jo-khang. Templet indeholder en Sakyamuni Buddha-figur, der skulle stamme fra 600-tallet e.v.t

Teosofisk bevægelse grundlagt i England omkring 1915 af en gruppe mænd, som trak sig ud af den Katolske Kirke i England, efter at ærkebiskop Arnold H. Matthew havde beordret dem til at forlade Teosofisk Samfund, som de havde engagement i. Kirkens første ledende biskop, J. I. Wedgwood, rejste i 1916 til Australien, hvor han i de følgende år udviklede den nye kirkes teologi og liturgi, bl.a. sammen med C. W. Leadbeater. Bevægelsen udviklede sig i sin praksis til at være den rituelle del af Teosofisk Samfund.

Latin liber, "fri". Anskuelse med udgangspunkt i den franske revolutions (1789) opgør med det gamle samfund, som var præget af privilegier, monopoler og statsstyring. Liberalismen hævder, at især politisk, økonomisk, men også moralsk og religiøs frihed fører til størst lykke for både det menneskelige individ og for samfundet.

Fænomenet lidelse præsenterer al filosofisk og religiøs tænkning for et problem, fordi lidelsen rejser spørgsmålet om meningen med livet. Filosofisk er den centrale problemstilling, hvor det onde kommer fra. Religiøst fører lidelsesovervejelserne let over i det såkaldte teodicéproblem: Hvis Gud er almægtig og kærlig, hvordan kan det så forklares, at der er lidelse i verden?

Sider