Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Hebraisk tora, "belæring". Almindelig betegnelse for de fem Mosebøger til trods for, at disse indeholder adskilligt andet end lovstof. Men i den jødiske bibel udgør netop Mosebøgerne de første og de vigtigste skrifter, og ordet kan derfor også undertiden betegne den gammeltestamentlige skriftsamling som helhed og somme tider endda hele den jødiske lovsamling, som omfatter Toraen, talmud og den senere udvikling af lovtraditionerne.

(1927-1998). Tysk sociolog og filosof der er mest kendt for sin systemteori, som skelner imellem det enkelte system og omverdenen, hvor det enkelte systems autopoiesis (selvberoenhed) understreges. Således udgør det enkelte system, der skal forstås som en samling af elementer, der relaterer sig til hinanden, en helhed i sig selv. En pointe er, at det enkelte system lukker sig om sig selv, før det kan åbne sig kommunikativt over for andre og for omverdenen. Luhmann kan kaldes for neofunktionalist.

Gautama Buddhas fødeby. Byen ligger i det nuværende Bihar, der grænser op til Nepal

1483-1546. Tysk teolog og reformator. Studerede oprindelig jura, men blev optaget i augustinereremitternes strenge munkeorden. Præsteviet 1507. Dr. teol. 1512 og professor i bibelsk eksegese ved universitetet i Erfurt. Udviklede i årene herefter en kristendomsforståelse, der radikalt afveg fra den herskende katolicisme, som Luther kritiserede offentligt fra 1517 og brød endegyldigt med efter rigsdagen i Augsburg i 1530.

Luther udvikler på tre væsentlige områder en kristendomsforståelse, der afviger stærkt fra katolicismen:

En systematisk og argumenterende fremstilling af en religions grundlæggende forestillinger og antagelser i deres konsekvenser for menneskers liv og religiøse praksis. Læren kan udmunde i leveregler (etik), i tanker om samfundets rette orden, i regler for den religiøse praksis og i formuleringer af veje til frelse (soteriologi). De enkelte grundsætninger i en lære kaldes navnlig i kristen tradition dogmer.

1905-1981. Dansk teolog. Professor i etik og religionsfilosofi ved Aarhus Universitet 1943-75. Fremtrædende repræsentant for den såkaldte skabelsesteologi og for den ontologiske etik eller livsytringsetikken.

Sider