Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Åndelig fordybelse der indebærer en gradvis udelukkelse af alt andet end meditationens objekt fra opmærksomheden. I mystik stiler meditationen mod også at eliminere objektet, således at den mediterende oplever et bortfald af skellet mellem objekt og bevidsthed, en slags ren opmærksomhed. Meditative systemer og håndbøger i meditation opererer ofte med et antal stadier i bevidsthedens gradvise opstignings- eller lutringsproces. Sådanne stadier kan være afspejlet i religiøse tekster, der tænkes anvendt ved meditation.

Den opfattelse at alt i naturen kan forklares ud fra mekanikken (dvs. læren om legemers lovmæssige bevægelser) og ikke sker ifølge nogen (højere) mening eller hensigt. Verden fungerer som en maskine, og mennesket opfattes som "en tænkende maskine" (Descartes)

By i Saudi Arabien. Mekka er islams profet Muhammads fødeby og den by, hvor han modtog de første åbenbaringer om islam. Mekka og Kabaen udgør bederetningen (qibla), som muslimer over hele verden vender sig mod under bøn.

Før islam var Mekka et handelscentrum på den arabiske halvø, og Kabaen i Mekka var et religiøst centrum for dyrkelsen af en række guder. Der var årlige pilgrimsfærde til Mekka, og en del af ritualerne fra disse er videreført i den islamiske pilgrimsfærd (hajj).

Det område, der normalt betegnes Mellemøsten, strækker sig fra det østlige og sydøstlige Middelshavsområde østover til Iran, og inkluderer i dag flg. lande: Ægypten (hovedparten af Ægypten ligger egentlig i Afrika), det østlige Tyrkiet, Syrien, Libanon, Israel, Jordan, Irak, Saudi Arabien og de øvrige stater på den arabiske halvø, samt Iran. I nogle sammenhænge regnes Nordafrika som en del af Mellemøsten. Den præcise afgrænsning af regionen kan afhænge af, om man betragter området i et geografisk, kulturelt eller politisk perspektiv.

Bruges dels som betegnelse for alle tilhængere af en religion eller et trossamfund og dels om lokalmenigheden et sted, fx folkekirkens medlemmer i et sogn. Endelig ser vi også, specielt i vækkelsesbevægelser, en tilbøjelighed til at forbeholde betegnelsen menigheden for fællesskabet af de sandt troende, de særligt aktive, til forskel fra dem, som blot opretholder et formelt medlemsskab af et trossamfund.

Rettigheder som alle mennesker menes at have adkomst til uden hensyn til race, køn, sprog eller religion. Bygger på forestillingen om en naturret, der igen hviler på den antagelse, at der eksisterer en universel menneskelig natur, og at denne menneskenatur er den samme hos alle individer uanset social status. Menneskerettighederne kan deles op i friheds-, ligheds- og delagtighedsrettigheder.

En bred betegnelse for et folks, en gruppes, en religions eller et filosofisk systems opfattelse af mennesket. I sin bredeste betydning kan menneskesyn blive næsten ensbetydende med religion. I snævrere forstand sammenfatter begrebet alle slags forestillinger om, hvad et menneske består af. I de fleste religiøse traditioner tænkes mennesket at bestå af legemet og en eller flere sjæle, ofte en livssjæl knyttet til legemet og en frisjæl, der kan forlade legemet.

Ordet oversætter et hebraisk udtryk, "ben-adam", der i virkeligheden blot betyder "menneske", men er i øvrigt i Det Nye Testamente og den antikke jødedom en messiasbetegnelse, der dog til forskel fra betegnelsen eller navnet Messias tilsyneladende ikke betegner en jordisk konge, men en forløserskikkelse der kommer fra himmelen.

I Det Nye Testamente anvendes betegnelsen "menneskesønnen" næsten udelukkende i evangelierne og dér kun af Jesus selv. Det bruges i tre forskellige betydninger:

1. Som Jesu selvbetegnelse, nærmest = "jeg",

Otte-armet lysestage som inden for jødedommen benyttes i forbindelse med chanukka-festen, der strækker sig over otte dage. En niende arm, som ofte er placeret adskilt fra de andre, betegnes "tjeneren", idet lyset i denne arm benyttes til at tænde de andre lys med. For hver festdag tændes et lys.

Et mytologisk bjerg i den vediske og hinduistiske mytologi der er universets centrum og sæde for guderne. Geografisk skulle bjerget ligge i Himalaya, der hvor hinduernes hellige flod Ganges har sit udspring

Betegnelse for den opfattelse at verdens undergang vil blive ledsaget af fremkomsten af en messiasskikkelse, som vil genskabe en ny tidsalder karakteriseret ved universel retfærdighed, fred og harmoni. Messianske forestillinger kommer ofte til udtryk i apokalypser, åbenbaringer om historiens gang fra verdens skabelse til den sidste tid og beskrivelser af verdens ende. Messianske forestillinger findes således hovedsageligt i kulturer, som har en lineær tidsopfattelse.

Græsk form af et hebraisk ord, som betyder "salvet". Det betegner en person, der er udvalgt af Jahve og indviet til tjeneste for ham ved et ritual, salving. Det kunne være en præst, en profet eller en konge. I Israels kongetid blev betegnelsen brugt om den jordiske konge, som man knyttede store forventninger til i retning af, at han skulle besejre folkets fjender og herske retfærdigt over det udvalgte folk.

Det motiv i Markusevangeliet, at Jesus samtidig optræder åbenlyst som Messias og alligevel pålægger sine omgivelser ikke at tale om det.

Græsk metafora, "overføren". Et udtryk som ved hjælp af billedskabende og associationsskabende referencer skaber betydning. Brugen af metaforer er udbredt inden for fx religiøse universer, hvor de er en integreret del af symboler, hvis betydning ofte er metaforisk. Fx er udtrykket "Guds lam" i en kristen sammenhæng en metafor for Jesus

Græsk meta ta physika, "det der følger efter eller går ud over fysikken". Den filosofiske disciplin som beskæftiger sig med grundbetingelserne for al væren, og som undersøger lovmæssigheden og sammenhængen bag den tilsyneladende usammenhængende og foranderlige verden. I en mere populær betydning bruges ordet nedsættende om nytteløse spekulationer over oversanselige ting, som man ikke kan få nogen erfaringsbaseret (empirisk) viden om.

Engelsk vækkelsesbevægelse af pietistisk tilsnit, opstået inden for Den Anglikanske Kirke, men fra 1784 organiseret som et selvstændigt kirkesamfund. Betegnelsen henviser til, at kirkens medlemmer lægger vægt på at leve "metodisk" efter Bibelens forskrifter, dvs. efterleve Bibelens ord bogstaveligt. Metodistkirken har sin største udbredelse i USA, men har også egne kirker rundt om i hele Danmark.

Af græsk metropolis, "moderby", "hovedstad". I oldkirken betegnelse for biskoppen i en provinshovedstad. I middelalderen blev det i Vesteuropa almindeligt at betegne metropolitten som ærkebiskop. Af denne titel fremgår, at der er tale om en embedsperson, der har myndighed ikke blot over sit eget stift, men også over provinsens øvrige stifter og deres biskopper. Den Ortodokse Kirke bruger stadig betegnelsen metropolit

Islamisk orden af mystikere der blev grundlagt i 1200-tallet af sufimesteren Jalal al-Din al-Rumi. Medlemmerne af denne orden kendes også som "de dansende dervisher".

Den lille æske som anbringes på dørkarme i jødiske hjem. Baggrunden er et påbud fra 5. Mosebog, som også indgår i shema-bønen, og æsken indeholder nedskrevne citater fra denne tekst.

I den buddhistiske lære er det den vej, som Gautama Buddha nåede frem til, at man skulle følge for at nå oplysning, dvs. til erkendelse af, at livet er lidelse og verden er relativ, dvs. en betinget konstellation af elementer. Middelvejen er munkenes vej og vejen midt mellem den fuldstændige askese og et liv i overdådighed.

Sider