Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

"De ni nætter". En hindufest af ni døgns varighed hvor modergudinden, primært i form af Durga, Lakshmi og Saraswati, er i centrum. Den falder to gange om året i begyndelsen af vinteren og i begyndelsen af sommeren, og det er gudindens shakti-energi, der fejres.

En af de afrikanske uafhængige kirker i Natal, Sydafrika.

Fremsigelse af eller meditation over formlen "Namu Amida Butsu", "ære være Amitabha Buddha" i den japanske Rene-Land-tradition.

En term der dækker over de mange forskellige moderne hindubevægelser, der er opstået i forbindelse med den hindu-renæssance, man så blomstre frem i 1800-tallet. De opstod bl.a. som modsvar mod den kristne mission og blev formet i lyset af de udfordringer, som indførelsen af vestlig uddannelse, teknologi, kommunikation, rationalisme og videnskab gav.

Hebraisk "Byens Vogtere". En blandt flere små grupper af stærkt ortodokse jøder der er modstandere af den sekulære dannelse af en jødisk stat. De mener, at jødernes eksil fra Det Hellige Land er indstiftet af Gud og kun kan ophæves af Gud ved denne tids afslutning og den messianske tids begyndelse, der vil blive indledt med Messias' komme.

Siden begyndelsen af 1970'erne samlebetegnelse for en lang række indbyrdes forskellige grupper, netværk og enkeltpersoner. Deres fællestræk er, at de forsøger at etablere og udleve et holistisk (helhedspræget) verdenssyn i ønsket om et bedre samfund, en bedre verden og en ny tid (New Age), hvor menneskeheden lever i harmoni med sig selv, naturen og kosmos.

Navnet på de 12 led i årsagskæden, der hver især betinger hinanden, og som er den grundlæggende årsag til genfødslernes kredsløb.

1844-1900. Tysk filosof, i eftertiden nok først og fremmest kendt som den filosof der proklamerede Guds død. Meningen med denne proklamation er at befri mennesket fra bundetheden til Gud og evige værdier, så det gennem sin egen livsfortolkning kan tillægge verden værdi.

Latin nihil, "intet". Benægtelse af at der eksisterer et objektivt grundlag for erkendelsen og moralen.

Nilotiske sprog tales af en række folk i det sydlige Ægypten, Sudan, Etiopien, Uganda og Kenya, hvor de oftest lever som kvægnomader. Der kan være store forskelle på de forskellige folks religion, men generelt gælder, at kvæget danner grundlag for deres værdisystem. Der er både eksempler på monoteisme og på et såkaldt "distributivt" gudsbegreb, fx Kwoth, der ikke optræder i menneskeskikkelse, men er åndepustet; en gud som er én og samtidig opdelt eller distribueret i forskellige åndevæsener.

En moderat reformbevægelse inden for sikhreligion, grundlagt af Baba Dayal Das, 1783-1855, der aldrig var blevet indviet til sikhernes religiøse og sociale fællesskab, Khalsabroderskabet. Nirankari betyder: Uden form og er bevægelsens betegnelse for Gud.

Buddhismens frelsesbegreb der i modsætning til andre religioners frelsesbegreb drejer sig om at miste jeg-bevidstheden, eller eksistensen om man vil. Udtrykt med andre ord er nirvana det samme som at nå til en erkendelse af, at verden er relativ, og alt hvad der er i den, er betinget af hinanden, også selvet, som ingen instans er i sig selv. Således opløses alting ved hjælp af selv-erkendelse, og frelsestilstanden er opnået.

Stort set alle verdens religioner er repræsenteret i USA, og mange religioner har antaget særlige former dér. Efterfølgende behandles nogle af de vigtigste religioner og religiøse strømninger i særskilte afsnit:

- Indianske religioner,

- kristendom,

- jødedom,

- nye religioner.

Den før-kristne religion og mytologi i de nordiske lande som den kendes især fra vikingetiden (ca. 800-1050 e.v.t.). I videre forstand er nordisk religion og mytologi en del af og beslægtet med germansk og indoeuropæisk kultur.

Vikingesamfundet var et lagdelt samfund ledet af (små)fyrster eller konger. Det har omfattet en stor gruppe frie (selvejende bønder, købmænd, professionelle krigere, forpagtere og jægere), der udgjorde samfundets rygrad og bærende økonomiske kraft, og derudover foruden forskellige mellemgrupper sandsynligvis ganske mange trælle.

Foreskrivende til forskel fra det blot beskrivende (deskriptive). Betegner regler, fx i etikken, som handlingsanvisende. En normativ etik indeholder således regler for den rette handlen

Nuerne er et nilotisk hyrdefolk i det sydlige Sudan uden nogen form for struktureret politisk hierarki. Deres religion er karakteristisk for afrikanske hyrdefolk. Gudstroen er det centrale, mens der er en udpræget mangel på interesse for forfædre. Det vigtige kvægoffer til guden Kwoth kan foretages af alle.

Nun

I ægyptisk mytologi urvandet hvoraf det første land rejste sig. Nun kan også bredt betegne kaostilstanden, før den ordnede og differentierede verden blev til

Nut

I ægyptisk religion Himmelgudinden, Jordguden Gebs gemalinde.

Den kristne kirkes navn for det udvalg af 27 skrifter fra den tidligste kristne litteratur, som i løbet af det 2.-3. årh. e.v.t. opnåede status som helligskrift i kirken, og som sammen med den jødiske skriftsamling på 39 skrifter kaldet Det Gamle Testamente udgør Bibelen.

"Tilhængere af den ældste lære". Den ældste skole inden for tibetansk buddhisme. Den stammer fra 700-tallet e.v.t. og er kendetegnet ved at forene verdslige behov med de religiøse, fx må en lama (lærer) gerne være gift. Kaldes også populært Rødhatteordenen.

Sider