Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Urkristendommens betydeligste skikkelse næst efter Jesus. Forfatter til de ældste kendte kristne skrifter og den tidlige kristendoms vigtigste og største missionær. Oprindelig farisæisk skriftklog og modstander af de kristne. Paulus har næppe kendt den historiske Jesus, men blev omvendt efter en åbenbaringsoplevelse, hvor den opstandne Kristus viste sig for ham.

Den Romersk-katolske Kirkes højeste autoritet. Paven residerer i Rom, hvor han efter katolsk tradition og lære indtager positionen som Peters efterfølger som biskop og kirkens øverste leder.

På det første vatikanerkoncil 1870 blev det fastslået som dogme, at paven er ufejlbarlig, når han fra sin lærestol (ex cathedra) udtaler sig om tro og sæder. Dette dogme har været kritiseret af fremtrædende katolske teologer, og på det andet vatikanerkoncil 1964 blev det understreget, at også koncilet sammen med paven har "den øverste og fulde magt over hele kirken".

1839-1914. Amerikansk kemiker, matematiker og filosof og grundlægger af den pragmatiske teori om mening; betragtes sammen med den schweiziske sprogforsker Ferdinand de Saussure som en af grundlæggerne af den moderne semiotik.

På dansk Folkets Tempel; kristen religiøs bevægelse grundlagt omkring 1956 af James Warren (Jim) Jones (1931-1978). Bevægelsen er hovedsagelig kendt, fordi mere end 900 af dens tilhængere (hovedsagelig sorte og underpriviligerede amerikanere), som sammen med Jones forlod Californien for at bosætte sig i Guyanas jungle, omkom i 1978. Man har antaget, at der var tale om kollektivt selvmord, men det står i dag klart, at mange hundrede blev myrdet.

De hårlokker ortodokse jødiske mænd lader vokse foran ørerne. Oprindelsen findes i 3. Mosebog, hvor der gives forbud imod at klippe sidehåret og skægget ved kinderne. Der er derfor også mange ortodokse jøder, som har skæg

Den jødiske "påske" i marts/april. Pesach er en af de mest centrale fester i den jødiske festkalender. Festen fejres til minde om israelitternes tid som slaver i Ægypten samt befrielsen fra slaveriet og udvandringen fra Ægypten under Moses (exodus). Det var denne begivenhed, der konstituerede det jødiske folk. Pesach er således en gennemspilning af vigtige mytologiske motiver i det jødiske folks historie. Pesach er desuden en videreførelse af det offer for kvæget, der fandt sted om foråret i Templet, mens dette stadig eksisterede.

Tilnavn for Simon, den førende blandt Jesu disciple. Navnet er en græsk oversættelse af det aramæiske "Kefas", som betyder klippe.

Peyoten er en lille kaktus, som kan findes fra Texas til det centrale Mexico, og som blandt andre euforiserende stoffer også indeholder mescalin. I lang tid troede man, at de såkaldte peyoteknopper, der bruges under kulten, var en champignon, og den er derfor også kendt som den hellige svamp. Den var allerede hos aztekerne kendt som medicin og som middel til at opnå visioner. Egentlige bevægelser, der spiste og dyrkede peyoten, dukker frem på de nordamerikanske prærier i 1890'erne.

Der er forskellige myter hos Nordamerikas indianere om pibens oprindelse, men overalt er der tale om en religiøs indstiftelse af piben og piberygningen. Piben er en central kultgenstand og piberygning et afgørende led i ritualerne. Pibehovedet er lavet af ler eller en blød stenart, der repræsenterer jorden, skaftet af træ eller af en bøffelknogle. Udskæringerne på skaftet kunne forestille symbolske dyr og fugle.

Latin pietas, "fromhed". Protestantisk vækkelsesbevægelse fremvokset i Tyskland i slutningen af 1600-tallet som reaktion imod den lutherske ortodoksis optagethed af den rene lære. Pietismens største betydning ligger i, at den arbejdede ihærdigt for at føre Luthers idé om det almindelige præstedømme ud i praksis og således aktiverede det kristne lægfolk og i den forbindelse blandt andet iværksatte et omfattende missionsarbejde.

En rejse til et helligsted; kaldes også valfart. Såvel rejsen som pilgrimmens adfærd efter ankomsten til helligstedet følger oftest et traditionelt, mere eller mindre fastlagt mønster. Hele færden kan da betragtes som et langstrakt ritual, der for pilgrimmen indebærer en religiøs fornyelse og et statusskifte.

Græsk pentakostê, "den 50." (dag efter påske). I det gamle Israel var pinsen forbundet med hvedehøsten, i jødedommen blev dens væsentligste indhold erindringen om lovgivningen på Sinaj. For de kristne er pinsen rammen om fejringen af, at apostlene fik meddelt helligånden og dermed fik kraft til at gå ud i verden og forkynde det kristne evangelium. Pinsen blev ved siden af julen og påsken den tredje store højtid.

Ekstatisk protestantisk vækkelsesbevægelse udgået fra USA i begyndelsen af 1900-tallet. I navnet ligger, at pinseunderet med åndsdåb og helliggørelse er udgangspunktet for sand kristentro og sandt kristent trosliv. Tungetale, helbredelse ved bøn og håndspålæggelse samt voksendåb hører til de mest fremtrædende træk ved pinsebevægelsens menighedsliv.

Også kaldet deontologisk etik (græsk deon, "bør"), en etik der bedømmer en handling som god og rigtig, ikke ud fra om dens resultat er godt, men om den i sig selv er god, om den er i overensstemmelse med det godes princip.

Latin plures, "flere". Filosofisk set betegnelse for den opfattelse at virkeligheden ikke er én størrelse, men derimod er sammensat af en række selvstændige principper. Metodisk pluralisme er den opfattelse at der i en undersøgelse må anvendes forskellige metoder og teorier for at kunne belyse en problemstilling bedst muligt

Tilstedeværelsen af flere forskellige religioner i et samfund. Denne situation kan føre til konflikt, men der er mange eksempler på fredelig sameksistens, gensidig inspiration og udveksling af tanker og skikke.

Bevægelse i både katolsk og protestantisk teologi som i årene fra omkring 1970 søger at sige noget om samfundet og kristnes forhold til samfundet. Den er på én gang inspireret af den marxistiske religionskritik og i opgør med den. Blandt retningens mest fremtrædende repræsentanter er katolikken J.B. Metz og den lutherske teolog Dorothee Sölle.

Religioner, der dyrker flere guder, kaldes polyteistiske. Guderne i en polyteistisk religion tænkes ofte at udgøre en forsamling eller gruppe, et pantheon, eller de ordnes i flere grupper eller systemer.

Det der har kogt. Hindu-fest der falder i måneden Magha (januar/februar) og er en taksigelsesfest til solen Surya for veloverstået høst og for, at solen vender. Den holdes primært i den sydindiske stat Tamil Nadu, hvor den varer i tre dage, men ses også andre steder i en lidt kortere version. Festen betegnes ofte som det sydlige Indiens nytårsfest.

Betegnelse for forskellige strømninger i 1800- og 1900-tallets filosofi og videnskabsteori som kan sammenfattes således, at idealet for videnskabelig erkendelse er en objektiv og værdineutral forskning med basis i teorier, iagttagelser og eksperimenter, der er baseret på empiri, dvs. den virkelighed, som kan sanses og erkendes. Filosofi og teoretisk normative og abstrakte modeller afvises med skepsis som spekulation og metafysik.

Sider