Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Den første bevægelse inden for sikhreligion der adskilte sig fra hovedretningen. Det gjorde den allerede, mens grundlæggeren Guru Nanak levede, da en del sikher var imod Nanaks valg af sin efterfølger. De foretrak Nanaks ældste søn Sri Chand, som de proklamerede som ny Guru fremfor Angad ved Nanaks død.

De dæmoniske væsener, jætternes, borg i den nordiske mytologi. Borgen er beliggende i Jotunheim, som ligger ved urhavets kyst, og er således identisk med kaosverdenen, den dæmoniske verden, som er længst fjernet fra den kosmiserede verdens centrum.

Forestilling i Det Gamle Testamente der går ud på, at Israel har en særstilling iblandt verdens folk, idet Jahve har sluttet en særlig pagt med det.

Læren og teorien om UFO'er. Forkortelsen UFO står for Unidentified Flying Objects (på dansk: Uidentificerede Flyvende Objekter). Siden den amerikanske pilot Kenneth Arnold den 24. Juni 1947 hævdede fra sit fly at have set 9 store flyvende objekter, som lignede tallerkener, har en lang række mennesker i og uden for USA hvert år rapporteret om at have "UFO-observationer" (herunder at have set "flyvende tallerkener").

Flertal af alim, der er arabisk for "en som har viden". Betegnelse for religiøst uddannede islamiske retslærde, ofte ansat ved moskeer, der beskæftiger sig med studier af islamisk lov (sharia), og som på den baggrund kan vejlede muslimer i korrekt islamisk levemåde.

Det umayadiske dynasti havde, med hovedstad i Damascus, magten i det islamiske kalifat, fra den sidste af de fire retledede kaliffer, Ali, døde i 661 og frem til 750, hvor abbasiderne tilegnede sig kalifatet.

Umayaderne nedstammede fra en slægt, som længe var kritisk over for Muhammad og den nye religion islam.

Allerede før den første umayadiske kalif, Muawiya, kom til magten, var der strid mellem umayader og shia-muslimer, dels på grund af mordet på Uthman, dels fordi shiitterne mente, at umayaderne uretmæssigt tilegnede sig magten på bekostning af Alis efterkommere.

En moderne religion der både bygger på skriftlighed og i markant grad på riter. Religionen er opstået i Brasilien i 1920'erne, hvor den har vundet solidt fodfæste i byerne. Siden har den spredt sig uden for landets grænser til USA. Religionen bygger først og fremmest på afrikanske, indianske og europæiske spiritistiske traditioner med elementer af hinduisme. Et centralt led i mytologien og den rituelle praksis er trancen, hvor de deltagende bliver besat, dvs. bliver redskab for guders og ånders tale og handlinger.

Arabisk "folk", "nation", "samfund". Benyttes inden for islam om det muslimske folk og samfund, som blev til efter Muhammads udvandring (hijra) fra Mekka til Medina i 622. Umma kan også oversættes med menighed, således at det angiver det religiøse tilhørsforhold til den islamiske menighed, alle muslimer indgår i uanset nationalt, sprogligt eller etnisk tilhørsforhold i øvrigt

Den mindre islamiske pilgrimsfærd til Mekka, som i modsætning til hajj, der falder i måneden Dhu al-Hijja, kan udføres nårsomhelst.

Under denne pilgrimsfærd besøges den store moske i Mekka og Kabaen. Ud over krav om samme rituelle renhed og påklædning som under hajj indeholder umra en del af de ritualer, som indgår i hajj, bl.a. det rituelle løb syv gange om Kabaen (tawaf), bøn og drikning af vand fra Zemzem-brønden.

En hinsides verden under menneskenes verden, ofte samtidig dødsrige og hjemsted for guder der har med død og i visse tilfælde frugtbarhed at gøre. Forestillinger om en sådan hinsidesverden er ofte vage og usammenhængende, og selv hvor de fremstilles plastisk og systematisk, må man gøre sig klart, at det drejer sig om forestillingsmønstre, ikke om en klippefast tro på, at netop sådan ser der ud i underverdenen.

Kristen bevægelse grundlagt i 1954 i Nordkorea af Sun Myung Moon (f. 1920) og i 1997 opløst af Moon (se nedenfor). Bevægelsen har det officielle navn the Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity, ofte kaldet Tongil-familien eller Moon-bevægelsen efter grundlæggeren. Bevægelsens lære er en radikal nytolkning af kristendom, og helt centralt står ideen om den gudsvelsignede familie, som Moon og hans hustru Han Ja Han er prototypen på, og som søges efterlevet af bevægelsens tilhængere ved indgåelse af ægteskaber, som Moon arrangerer.

Latin unitas, "enhed". Trossamfund som lægger vægt på fremhævelsen af Guds enhed og derfor tager afstand fra den kirkelige treenighedslære. Opfatter Jesus som et ædelt menneske og en vis lærer.

Sanskrit "at bringe nær". Navnet på et hinduistisk overgangsritual eller samskara for drenge, hvor den hellige tråd, yajnopavita, bindes over venstre skulder og ned under højre arm. Et tegn på at drengen nu har bundet sig til det åndelige og religiøse liv, som han derefter skal til at studere indgående.

Sanskrit upa, "ny", og nishad, "at sætte sig ned hos". Heri ligger det underforstået, at man som elev sætter sig ned ved en gurus fødder og får indsigt i en ny metafysisk og hemmelig lære. Den nye lære består primært i en viden om brahman, verdensaltet, det universelle selv, som gennemstrømmer alt, og som det er målet at blive en del af.

Navnet på fire månedlige helligdage inden for buddhisme. Dagene falder i forhold til månens faser og er ikke alle lige vigtige for lægfolks-buddhister. Fuldmånedagen er den uposathadag, de fleste markerer ved at besøge klostre og ved at overholde otte frem for fem af de buddhistiske forskrifter.

Skabelsens eller den allerførste begyndelses tid. Hos de fleste folk er urtiden imidlertid ikke i vor historiske forstand en tid skilt fra nutiden ved så og så mange århundreder. Urtiden er en tidløs begyndelse, hvori alt har sit udspring i en overgang fra kaos til kosmos. Hver gang denne overgang gennemspilles i kulten, bliver verden nyskabt, og dens hele orden grundlagt på ny. Urtiden er myternes tid eller illud tempus, "hin tid", hvor alt var nyt. Derfor er den også forbilledet for enhver senere tid, og for dette forbillede må det, der er sket i mellemtiden, vige.

Den tredje af de fire retledede kaliffer der efterfulgte Muhammad som leder af det islamiske samfund (644-656).

Uthman er bl.a. kendt af eftertiden som den, der tog initiativ til en endelig samling og kanonisering af Koranen.

Uthman var af den umayadiske slægt, og hans styre var præget af favorisering af medlemmer af denne slægt, hvilket førte til utilfredshed og oprør, og endelig til mordet på Uthman. Dette ledte til fornyede stridigheder mellem shia-muslimer og umayader, idet begge grupperinger gjorde krav på kalifatet.

Græsk ou, "ikke", og topos, "sted". Ordet stammer fra titlen på den engelske filosof Thomas Mores værk "Utopia" (1516), hvor han beskriver et fantasiland, hvor alle lever i fred og harmoni med hinanden og således beskriver en vision om et idealsamfund.

Utopiske forestillinger kendes længe før More. Mest kendt er vel Platons "Staten". Og utopiske tanker spiller en fremtrædende rolle i den tidlige socialisme og også hos marxistiske forfattere som Ernst Bloch (1895-1977) og Herbert Marcuse (1898-1979)

Før-islamisk gudinde som bl.a. blev dyrket i Kabaen