1926-. Amerikansk antropolog, siden 1970 professor ved Princeton University. Han lancerede i 1966 i den banebrydende artikel "Religion as a Cultural System" en ny definition af religion, der definerer religion som et kulturelt symbolsystem, som forsyner mennesker med varige og generelle ideer af eksistentiel karakter, som synes virkelige, og som virker motiverende for menneskets sociale handlinger.

Geertz' feltstudier i Marokko og Indonesien er udgangspunktet for hans teorier om religion, som afspejles i religionsdefinitionen. Denne definition lancerer en opfattelse af religion som et system af symboler, der på samme tid er symboler "på" virkeligheden og symboler "for" virkeligheden. Populært sagt: Mennesker skaber symboler, og symboler skaber mennesker. Mennesker tilvirker religion og symboler i overensstemmelse med den sociale og kulturelle virkelighed, men samtidig præges denne virkelighed af disse symboler, og processerne virker således begge veje. Geertz' religionsdefinition og tilgang til studiet af religion fremgår fx af den klassiske essaysamling "The Interpretation of Cultures" (1973).

Geertz' religionsdefinition er dog mere end en definition af religion. Den er også en programerklæring i forhold til, hvad det er, antropologi (og religionsvidenskab) bør studere, og hvordan dette studium bør udføres. Geertz' metodiske programerklæring kan sammenfattes i begrebet "thick description", som betegner en fortolkende tilgang, der tager udgangspunkt i aktørernes beskrivelse og fortolkning af deres egne aktiviteter. Forskerens fortolkninger af religiøse aktiviteter må tage udgangspunkt i den betydning, som

tilskrives enkeltelementer, fx i et ritual hver deltagers rolle og deltagernes individuelle fortolkning af enkeltbegivenheder osv., og analysen kan dermed ikke adskilles fra de "indfødte" fortolkninger (emic).

Geertz' betydning for religionsvidenskab er væsentlig i lyset af hans metodiske overvejelser. Hans forsøg på at forene antropologi med semiotik (læren om tegnsystemer), lingvistik (sprogvidenskab) og hermeneutik er samtidig et forsøg på at komme videre end den positivisme, som prægede antropologi (og religionsvidenskab).