Gammeldansk "forbeholdt", også om det der er viet en gud. En lignende betydning af noget udgrænset, noget der er beskyttet af forbud, er knyttet til det latinske ord sacer, og fra det stammer de romanske sprogs ord for hellig. Status som en art fagudtryk fik ordet hos den franske sociolog Emile Durkheim (1858-1917) og hans elever. De tillagde ikke begrebet et bestemt positivt indhold, men betragtede det hellige som det, hvert enkelt samfund afgrænser fra det profane, og som hver enkelt religion kredser om. Derved blev det muligt for dem at studere religionernes håndtering af det hellige tværkulturelt, på tværs af de enkelte religioners konkrete formuleringer.

Den tyske teolog og religionshistoriker Rudolf Otto søgte derimod i sin berømte, lille bog "Das Heilige" (1917) at bestemme begrebet "det hellige" som et begreb med et universelt, positivt indhold og som en grundlæggende kategori i al religion. Det hellige har moralske og rationelle aspekter, som etik og dogmatik kan udrede; men det, som egentlig gør det helligt, det som i det hele taget gør religion til religion, er iflg. Otto det numinøse (af latin numen, "guddom", "guddomsmagt"): Religionens irrationelle aspekt, der ikke kan defineres men kun bestemmes ved de følelser, der knyttes til det. Otto kalder det "mysterium tremendum et fascinans": "en hemmelighed man skælver for og tryllebindes af" og "das Ganz Andere", "det der er noget helt andet", dvs. det der er hinsides menneskelige kategorier.

En ejendommelig mellemvej gik Mircea Eliade (1907-86); han tilsluttede sig Ottos opfattelse, og i endnu højere grad end denne så han det hellige som noget universelt og positivt eksisterende. Religionsforskningens hele projekt blev for ham en udforskning af det hellige. Hans opfattelse, som nu kritiseres stærkt, var, at religionsforskeren i hver eneste religiøse udtryk står over for en manifestation af det hellige, der kan studeres som en kilde til "det helliges morfologi". Ikke mindst kritikken af Eliade har medført, at "det hellige", i det mindste som universelt grundbegreb, næsten er gledet ud af fagterminologien.