Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

hellige skrifter

Religiøse tekster der har vundet hævd som virkningsfulde ritualtekster, eksemplariske fortællinger, normgivende leveregler el. lign. Overleveringen og brugen af en sådan litteratur varetages ofte af et præsteskab, der systematiserer og videreudvikler den, og en samling af hellige skrifter kan da komme til at udgøre en kanon, dvs. en afsluttet, normativ samling, som ikke kan ændres. Den jødiske Tora, Bibelen og Koranen er eksempler på kanoniske skriftsamlinger

BUDDHISME: Tripitaka, "de Tre Kurve", er det grundlæggende helligskrift for de tre overordnede retninger inden for buddhisme. Theravadabuddhisme ser den som det eneste helligskrift og har derudover kun kommentarstof, mahayana- og vajrayanabuddhisme og forskellige skoler herindenfor har flere andre, som de udbygger læren med. Fx finder man dødebogen i den tibetanske vajrayanabuddhisme, hvor tilstanden mellem døden og genfødslen behandles.

Tripitakas indehold spænder fra legenden om Gautama Buddha og etiske leveregler til metafysiske og filosofiske betragtninger om verdens relativitet, om fraværet af et permanent selv og livet som lidelse.

HINDUISME: Hinduisme adskiller sig fra mange andre religioner ved ikke have et enkelt helligskrift, som man henviser til som kanonisk. Dog vil næsten alle hinduer henvise til helligskrifterne vedaerne som hinduismens udgangspunkt. Senere er der kommet mange helligskrifter til, såsom Mahabharata, Bhagavadgita og Ramayana, der tillægges lige så stor gyldighed som vedaerne, et udtryk for den fleksibilitet og åbenhed som denne tradition på mange punkter er kendetegnet ved. Alt kan inkorporeres som en del af hinduismens væsen, og man fremfører det argument, at hinduismen eller vedaerne er alle religioners moder.

ISLAM: Islams hellige skrift er Koranen, som muslimer betragter som Allahs endelige og sande åbenbaring til menneskeheden. Åbenbaringen blev overbragt fra Allah af englen Gabriel til islams profet Muhammad. Muhammad reciterede åbenbaringen for sine samtidige, som nedskrev den, og disse tekststykker blev efter Muhammads død samlet i den form, Koranen stadig har i dag. Koranen er det vigtigste skrift i islamisk ret, som også inddrager beretningerne om profetens sædvane (hadith)

JØDEDOM: Jødedommens hellige skrift er Bibelen (Tanakh), der indeholder Mosebøgerne (Toraen), som tilskrives Moses, samt Profeterne og Skrifterne. Disse skrifter indeholder beretningen om det jødiske folks tilblivelse og en række begivenheder, som er centrale i jødedommens historie- og selvopfattelse.

Toraen indeholder desuden den guddommeligt givne lov. Denne har været genstand for en omfattende fortolkning, som findes i talmud, og som udgør jødedommens juridiske tradition

KRISTENDOM: Status som egentlige helligskrifter tilkendes i kristendommen alene Bibelens 66 bøger eller skrifter fordelt med 39 i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente. De gammeltestamentlige skrifters plads i den kristne kanon må endvidere betegnes som speciel, idet deres position beror på, at de læses "med kristne briller" som forberedelse til og forudsigelse af den opfyldelse, som den nytestamentlige tekst ifølge de kristnes opfattelse beretter om. Dette forhold har betydet, at de kirkelige oversættelser af Det Gamle Testamente undertiden fremtræder tendentiøse. Det gælder især profetbøgerne, hvor udsagn, der oprindelig gik på situationen i det gamle Israel, "farves", så de kommer til at fremtræde, som om de taler om situationen mange hundrede år senere, da Jesus trådte frem i Palæstina. Angående de forskellige skriftgrupper i øvrigt.

MORMONER: Ifølge Mormonerne (Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige) havde grundlæggeren Joseph Smith, Jr. den 21. september 1823 en vision, hvor han blev kontaktet af englen Moroni, som meddelte ham, at nogle forgyldte tavler med optegnelser fra Amerikas urbefolkning, der nedstammede fra Israel, var begravet i en nærliggende høj, og at han, Smith, alene kunne oversætte indholdet af disse tavler. Efter fire års ventetid brugte Smith to år på oversættelsen, og resultatet blev Mormons Bog, der første gang blev trykt i 1830. Bogen indeholder beretningen om manden Lehi, som udvandrede fra Jerusalem til Amerika med sine pårørende. Denne gruppe skilte sig ud i to stammer, som blev fjender. Den ene gruppe blev som Guds straf gjort mørkhudede, og disse tilintetgjorde den anden stamme, kaldet nephiterne. Deres sidste leder, Mormon, nedskrev sit folks historie på stentavler, og dette er de tavler, som Smith gennem Moroni (Mormons søn) fik kendskab til. Ifølge bogen blev indvandrerne gennem profetier oplyst om, at Jesus vil komme tilbage og vise sig i Amerika, hvor en ny kirke ville opstå. Mormonernes hovedkvarter i Salt Lake City er det midlertidige centrum for det kommende Gudsrige.

Som helligskrift er Mormons Bog således resultatet af én mands visioner og åbenbarede evner, og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som blev grundlagt i 1830, ligger i sin selvforståelse inde med en særlig viden og rolle i det kommende Gudsrige, således som denne viden blev åbenbaret.