Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Lévi-Strauss, Claude

1908-. Fransk antropolog hvis strukturalistiske analyser af myter, slægtskabsstrukturer og klassifikationssystemer har bidraget til såvel antropologi som religionsvidenskab. Ifølge Lévi-Strauss ligger mytens betydning ikke i den historie, den fortæller, men i forholdet mellem dens enkelte dele ("mytologemer"). Hvis disse enkelte dele ordnes systematisk, står mytens motiver og elementer i et anderledes betydningsforhold til hinanden, end en overfladisk læsning afslører. Myten består da af "binære modsætningspar", som fx liv/død og godt/ondt, og ydermere en række "medierende" elementer, som afbalancerer modsætningen.

Lévi-Strauss' strukturalistiske tilgang til myter, primitiv klassifikation og slægtskabstrukturer er afledt af lingvisten Ferdinand de Saussures (1856-1913) tegnteori. Denne går grundlæggende ud på, at der må skelnes mellem et tegns udtryk ("signifiant") og dets indhold ("signifié"), og at forholdet mellem disse tegnets to sider er arbitrært, dvs. vilkårligt. Betydningen opstår i forholdet mellem de to sider og er således ikke givet på forhånd.

Ligesom mennesker ubevidst bruger sproget og ubevidst forholder sig til grammatiske regler og udtaleregler (fonologi) i sprogbrugen, så er i menneskers brug af myter og klassifikationssystemer samme ubevidste strukturer på færde. Lévi-Strauss viser i sine strukturalistiske analyser, at mennesker bl.a. i myter og klassifikationssystemer trækker på en række ubevidste strukturer. Selvom disse strukturer unddrager sig bevidstheden, er de medspillere i betydningsdannelsen, og derfor bør de have en plads i analysen.

I sine studier af forskellige "primitive" folks klassifikationssystemer, fx i bogen "Den Vilde Tanke" (1994; på fransk: La pensée sauvage, 1962) argumenterer Lévi-Strauss (i modsætning til forskere inden for den evolutionistisk inspirerede antropologi, fx Lucien Levy-Bruhl og James G. Frazer) for, at "de vilde" faktisk tænker og undersøger de symboler, som ifølge Lévi-Strauss er kernen i deres begrebssystemer. Mennesket kommunikerer via symboler, og gennem disse symboler kommunikerer det sociale og kulturelle til det ubevidste. Forskellen på deres og vores tænkning er en gradsforskel.

Lévi-Strauss' myteanalyser og hans analyser af slægtskabssystemer er gengivet i en række essays og bøger, fx i "Antropologie structurale" (1958) og "Mythologiques 1-4" (1971). I disse analyser argumenterer Lévi-Strauss bl.a. for, at den grundlæggende struktur i såvel myter som slægtskabssystemer er "binære modsætningspar", som med inddragelse af en række medierende faktorer er grundlaget for disse systemers betydning.