Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

messianisme

Betegnelse for den opfattelse at verdens undergang vil blive ledsaget af fremkomsten af en messiasskikkelse, som vil genskabe en ny tidsalder karakteriseret ved universel retfærdighed, fred og harmoni. Messianske forestillinger kommer ofte til udtryk i apokalypser, åbenbaringer om historiens gang fra verdens skabelse til den sidste tid og beskrivelser af verdens ende. Messianske forestillinger findes således hovedsageligt i kulturer, som har en lineær tidsopfattelse. Desuden kan messianisme i mange tilfælde opfattes som en form for "krisekult", idet man ofte ser messianske forhåbninger opstå eller blive forstærket i forbindelse med kriser, der opfattes som truende for en gruppes identitet eller eksistens.

AFRIKA: En række af de afrikanske uafhængige kirker kan karakteriseres som messianske. Det gælder fx Nazaræerkirken i Sydafrika og Mai Chaza-kirken i Zimbabwe. Personen Mai Chaza var oprindeligt metodist. Efter en alvorlig sygdom i 1954 så hun sig selv som Guds sendebud og sammenlignede sig med såvel Moses som Jesus, og hun opsøgte blinde, krøblinge og mennesker, der var besat af ånder, for at helbrede dem. Efter hendes død i 1960 refererede hendes tilhængere til hende som Mai Chaza Jesus, den sorte Messias og Afrikas frelser

ISLAM: Inden for stort set alle grene af islam findes der forestillinger om en messiasskikkelse, en Mahdi, som vil fremkomme kort før dommedag og genoprette fred og retfærdighed. Forestillingen om det samfund, Mahdien vil oprette, er tæt knyttet til forestillingen om islams guldalder under Muhammads leve- og regeringstid som en begyndelse og en afslutning på tiden, der endeligt afsluttes af verdens undergang.

Inden for shia-islam er Mahdi-forventningerne knyttet til de imamer, de forskellige shia-muslimske retninger betragter som islams retmæssige og ufejlbarlige ledere. For tolv-imam-liniens vedkommende er det den tolvte imam, som menes at være gået i skjul (okkultation), men som vil genkomme som Mahdi.

Mange mener, at forventningerne til Mahdiens genkomst blev udnyttet under den islamiske revolution i Iran i 1979, hvor Ayatollah Khomeinis tilbagevenden fra et årelangt eksil i Frankrig og efterfølgende indførelse af et samfundssystem baseret på islamisk lov gav associationer til de messianske forventninger. Dette forstærkedes af, at Ayatollah Khomeini i visse tilfælde omtales som imam, en titel der ellers i shia-islam kun benyttes om Mahdien. ns

Jødedom: I jødedommen er troen på en fremtidig forløsning fra eksilet (galut) og tilbagevenden til det gamle hjemland Eretz Israel en af de grundlæggende forestillinger. Til disse begivenheder knytter de fleste troende jøder en forventning om en messiasskikkelse. De begivenheder, der forventes at ville finde sted ved udfrielsen og Messias' komme er: Alle jøders tilbagevenden til Det Hellige Land, over hvilket en efterkommer af kong David vil regere; genopbyggelse af Templet og genindstiftelse af tempelkulten; genindførelse af de love og bud, som ikke har kunnet overholdes i eksilet, fordi de specielt henviser til Eretz Israel; samt global fred og retfærdighed.

Disse forestillinger er blandt flere jødiske grupper blevet kombineret med zionismen, således at staten Israels oprettelse og den store jødiske indvandring til landet opfattes som indledningen til den messianske tid. Andre jøder afviser dog denne opfattelse og betragter jødedommens messianske aspekt som en rent religiøs tanke. Kun med Guds vilje vil den messianske tid blive indstiftet, og på dette kan mennesket kun vente og sørge for at leve et korrekt liv i overensstemmelse med loven

KRISTENDOM: De messianske forestillinger er udtrykt i forventningen om Kristi genkomst eller Kristi andet komme. De kristne anså Jesus for at være den Messias, jøderne ventede, og hans fødsel betragtes derfor som Messias' første komme, men da Jesu liv endte med nederlag og henrettelse, kunne dette livsforløb ikke ses som en opfyldelse af profetierne om, at Messias skulle komme ved tidernes ende for at holde dom, og disse forestillinger bliver da efter fremkomsten af troen på Jesu opstandelse kædet sammen med forventningen om, at Jesus skal komme igen som Messias eller Kristus