Engelsk vækkelsesbevægelse af pietistisk tilsnit, opstået inden for Den Anglikanske Kirke, men fra 1784 organiseret som et selvstændigt kirkesamfund. Betegnelsen henviser til, at kirkens medlemmer lægger vægt på at leve "metodisk" efter Bibelens forskrifter, dvs. efterleve Bibelens ord bogstaveligt. Metodistkirken har sin største udbredelse i USA, men har også egne kirker rundt om i hele Danmark.

Metodismen lægger ikke megen vægt på dogmatiske spørgsmål. Helt i overensstemmelse med pietismens tankesæt er det afgørende ikke læren, men livet. Metodismens grundlægger, John Wesley (1703-91), var påvirket af både Luther og den herrnhutiske pietisme.

Metodistkirken praktiserer barnedåb og holder også nadver som andre protestantiske kirker. Metodismen kan yderligere karakteriseres som en erfaringsreligion. Udgangspunktet for den enkeltes tro er den religiøse erfaring. Livet i verden er præget af den metodiske bestræbelse på at leve som helliggjorte personer, hvilket både indebærer en puritansk inderlighed og et socialt engagement.

Organisatorisk er metodistkirken en frikirke. Dens øverste myndighed er årskonferencen, der består af alle præster samt et menigt medlem fra hvert distrikt i landet, og forsamlingen ledes af biskoppen, som den danske metodistkirke har fælles med de øvrige nordiske lande. Endelig har metodistkirken foruden præsterne også et antal lægprædikanter.

Gudstjenesten i metodistkirken er kendetegnet ved større frihed end fx folkekirkens, idet den har flere frie bønner og en prædiken, hvor præsten både kan vælge en tekst fra en foreliggende tekstrække og selv vælge sin tekst.

Metodistkirken skelner mellem medlemmer, der har fuldt medlemsskab af kirken, og tilhængere, som har et forberedende medlemsskab, idet de endnu ikke offentligt i menigheden har bekræftet deres tilslutning til kirkens lære og ordninger.

Metodistkirken i Danmark har ca. 2.000 medlemmer.