Siden begyndelsen af 1970'erne samlebetegnelse for en lang række indbyrdes forskellige grupper, netværk og enkeltpersoner. Deres fællestræk er, at de forsøger at etablere og udleve et holistisk (helhedspræget) verdenssyn i ønsket om et bedre samfund, en bedre verden og en ny tid (New Age), hvor menneskeheden lever i harmoni med sig selv, naturen og kosmos. New Age-tankegang og livsstil findes i mere eller mindre institutionaliseret form og er afspejlet i fx interesse og udøvelse af alternativ behandling, økologi samt spirituelle og religiøse forestillinger og ritualiserede handlinger, som kan læres på en lang række kurser og formidles via en meget stor mængde litteratur.

New Age's historie kan umiddelbart skrives tilbage til de sene 1960'ere, hvor østlige religiøse strømninger i Vesten og nye metoder inden for psykologi og psykoterapi fik en sådan popularitet, at man formulerede en syntese af disse ideer. Bladet "Year One Catalog" fra 1972 af Ira Friedlanders blev det først publicerede om emnet. Historien går imidlertid længere tilbage, idet New Age må ses i forlængelse af den okkult-religiøse tradition, som altid har været til stede i Vesten sideløbende med den kristne tilbage til middelalderens magisk-alkymistiske religiøsitet, hermetisme, gnosticisme og neoplatonisme. Denne religiøsitet fik en opblomstring i oplysningstiden (1700-tallet), og siden findes den med religiøse strømninger som fx Swedenborgianisme, spiritisme og ikke mindst teosofi. Endelig har i vort århundrede naturvidenskaben og senest moderne teknologi inspireret til de synteser, som er grundlaget i New Age-inspireret ideologi og praksis.

New Age kan ikke betragtes som en religion med et filosofisk, politisk og religiøst "system", men derimod en bevidsthed, et grundlæggende paradigme eller et sindelag, som knytter sig til enkelte nøgleforestillinger. Denne ændrede bevidsthed er ifølge en af New Age's store personligheder Marilyn Ferguson afgørende for New Age-fænomenet. Den afspejles i en lang række gruppers og personers aktiviteter. Forestillingerne integrerer viden fra alle niveauer og skaber synteser af disse vidt forskellige områder, fx fra religiøse forklaringsuniverser og moderne naturvidenskab. Den mest grundlæggende af disse forestillinger er "holisme", dvs. ideen om at alting hænger sammen, og at intet kan ses adskilt fra en større helhed. En anden er "monisme", dvs ideen om, at alting bagved det hele har det samme udspring eller grundprincip. Dermed kan stort og småt, videnskab og spiritualitet, mennesker og kosmos føres tilbage til samme grundprincip. Perspektivet er globalt, og grundlæggende ses mennesket i dette perspektiv som en del af naturen og kosmos; et væsen med store indre og ydre resurser som kan frisættes og bruges til gavn for individet selv og for verden. Der gøres op med en materialistisk og konkurrencepræget mentalitet, og man betoner individet som en del af en større orden, som det har ansvar overfor og muligheder i.

For nogle New Age'ere er den nye tid, the New Age (ofte kaldet Vandmandens Tidsalder eller Age of Aquarius) allerede begyndt, idet de grundlæggende ideer, som New Age er udtryk for, ses som tegn på denne nye tid, hvor stigende bevidsthed er nøgleordet. Andre ser den i forlængelse af eskatologiske forestillinger om, at verden i sin nuværende form vil bryde sammen og efterfølges af det nye. Endnu andre ser den nye tid som en metafor for processer, som indebærer personlig og social forandring (transformation).

Aktiviteter. New Age-kulturen og religiøsiteten er afspejlet i forskellige aktiviteter, hvoraf nogle er politisk orienteret, fx græsrodsarbejde, økologisk bevidsthed, interesse for genbrug og feministisk bevidsthed. En anden og meget omfattende del af denne kultur er hele udbuddet af alternative behandlings- og terapiformer, fx krystalhealing, pendulering, zoneterapi, homøopati, drømmerejser, shamanisme, aromaterapi, biorytmer, astrologi, rolfing, massage, osv. Alt sammen områder som er præget af en høj grad af ritualisering og praktisk handling. Teknikkerne til de forskellige områder udbydes som kurser på aftenskoler og hos enkeltpersoner, som praktiserer et givent område, og kan tilegnes i forskellige bøger og magasiner, der udbydes i såvel specialiserede som almindelige boghandlere og i helsekostforretninger.

New Age kan på mange områder beskrives som vor tids "folkereligiøsitet", idet såvel idégrundlag som ikke mindst deltagelsen i New Age-relaterede rituelle og praktiske handlinger rækker langt ud over den personkreds, der betragter sig som udøver af New Age-teori og praksis. Et stigende antal mennesker opsøger alternative behandlere, læser selvhjælpsbøger, oplever at have "spirituelle oplevelser" og konsulterer biorytmebrevkasser i ugeblade eller lever økologisk i en bevidsthed om, at ting i verden hænger sammen. Kurserne i selvhjælpsterapi o.lign. er ikke længere begrænset til specialiserede aftenskoler og kursusvirksomhed, men udbydes i etablerede aftenskoler. Dette være ikke sagt for at antyde, at der i alle disse udbud ligger en skjult religiøs dagsorden, eller at økologisk bevidste forbrugere er New Age'ere. Snarere er det et billede på New Age's store gennemslagskraft uden for sit eget miljø.