Latin pietas, "fromhed". Protestantisk vækkelsesbevægelse fremvokset i Tyskland i slutningen af 1600-tallet som reaktion imod den lutherske ortodoksis optagethed af den rene lære. Pietismens største betydning ligger i, at den arbejdede ihærdigt for at føre Luthers idé om det almindelige præstedømme ud i praksis og således aktiverede det kristne lægfolk og i den forbindelse blandt andet iværksatte et omfattende missionsarbejde.

Pietismens slagord var: "Ikke læren, men livet", hvilket udtrykker, at vægten ligger på den enkelte kristnes livspraksis og ikke på teologisk korrekthed. Pietismen satte ikke blot sit præg på kirke og kristendom, men på hele kulturen i Nordeuropa i 1700-tallets første halvdel.

Pietisterne samledes i de såkaldte konventikler (sammenkomster i private hjem) om bibellæsning, bøn og salmesang. Den pietistiske kristendomsforståelse understreger nødvendigheden af, at den enkelte omvender sig til og i tro tilegner sig evangeliets ord om syndernes forladelse. Man afviser ikke barnedåben, men understreger nødvendigheden af den personlige trostilegnelse, et forhold, som fx gav sig det udtryk, at pietisterne fik indført konfirmationen i den danske kirke i 1736 (200-året for den lutherske reformations indførelse i Danmark). Her kunne de unge selv svare Gud med det "ja", som andre havde sagt på deres vegne, da de blev døbt.

Pietismens forkyndelse er desuden kendetegnet ved sin følelsesfuldhed, både når det gælder sorgen over synden og Kristi lidelser, og når der tales om frelsens glæde.

Pietismen er endelig kendetegnet ved sin aktive indsats på en lang række livsområder. Foruden missionsarbejdet i den ikke-kristne verden var man engageret i undervisning, trykning og udgivelse af bibler, salmebøger og opbyggelig litteratur, samt i omsorgsarbejde blandt syge, fattige og forældreløse.

Pietismen vandt indpas ved det danske hof under Christian VI (1730-46) og tæller blandt sine mest kendte repræsentanter i Danmark salmedigteren H.A. Brorson.