Indføring

Hvem er mormonerne?

Mormonernes udvandring fra Illinois førte i 1847 førte til grundlæggelsen af byen Salt Lake City i delstaten Utah. Her ses mormonernes tempel i Salt Lake City.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er det første trossamfund grundlagt i USA. I dag vurderes det at være et af de hurtigst voksende religiøse retninger, og det globale medlemstal nærmer sig 16 millioner

Begrebet "mormon" henviser til, at tilhængerne af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige betragter bogen "Mormons Bog" som et sandfærdigt vidnesbyrd om Jesus Kristus.

Mormonkirken og de hellige skrifter
Kirken, hvis fulde navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, blev grundlagt i 1830 i staten New York af Joseph Smith Jr. (1805-1844). Religionens lære - en nytolkning af blandt andet kristne og jødiske elementer - er baseret på Bibelen og på Mormons Bog.

Mormons Bog, som sammen med Bibelen udgør fundamentet for Mormonkirken (på engelsk: the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints), er et skrift, som Smith ifølge Kirken fik adgang til gennem en åbenbaring i 1823 af engelen Moroni. Denne viste sig for ham og berettede om nogle forgyldte stentavler, hvis inskription var skrevet på "moderniseret ægyptisk" (hovedsageligt af Moronis far, Mormon) og beskrev Amerikas og dets urbefolknings hellige historie.

Disse tavler kunne findes nedgravet i en høj nær ved Smiths forældres gård, og i 1827 "oversatte" Smith indholdet af tavlerne, nu kendt som Mormons Bog. Ifølge Kirken vil Jesus som verdens frelser vende tilbage til jorden og oprette Zion, det kommende Gudsrige, i USA, der betragtes som det nye Israel.

Mormonernes hovedkvarter
Mormonerne var fra kirkens grundlæggelse i strid med omverdenen, blandt andet på grund af kirkens nu ophørte praksis med polygami (flerkoneri). Kirken tog officielt afstand fra polygami i 1904, men praksissen findes i dag inden for sekteriske mormonske bevægelser som den Fundamentalistiske Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (FLDS), Kingston-Klanen og i det nordlige Mexico.

Efter at være blevet fordrevet fra flere stater og en række overfald flyttede mormonernetil Nauvoo, Illinois, hvor Joseph Smith i 1844 blev dræbt af fjender af kirken. Herefter påbegyndte Smiths efterfølger Brigham Young(1801-1877) udvandringen fra Illinois, der i 1847 førte til grundlæggelsen af byen Salt Lake City i delstaten Utah, hvor ca. 60% af indbyggerne er mormoner.

Dengang var Utah en del af Mexico. Og det var således mormoner, der grundlagde den amerikanske delstat Utah for at skabe et samfund uden for statslig jurisdiktion i et endnu ikke statsligt organiseret område i det vestlige USA. I Utah bosatte titusinder mormoner sig.

Et kristent trossamfund?
Ifølge mormonerne er de et kristent trossamfund, selvom de ikke anerkendes som et sådant af den traditionelle kristne kirke. Der er tre grundlæggende ligheder: Jesus er den centrale figur og opfattes som frelserskikkelsen Kristus, derudover er Jesus et eksempel til efterfølgelse og sluttelig er Bibelen et centralt helligt skrift.

Mormonerne adskiller sig imidlertid fra traditionel kristendom på følgende punkter: For det første består mormonernes hellige skrifter ud over Bibelen af Mormons Bog, samt to andre sekundære værker.

For det andet tror mormonerne, at mennesker er åndelige børn af Gud, som eksisterede sammen med Gud som ånder før livet på Jorden. I overensstemmelse med traditionel kristendom menes denne ånd at vende tilbage til Gud efter Dommedag.

Mormonernes syn på Jesus og treenigheden
På grund af mormonernes fokus på Jesu genopstandelse og hans status som kirkens levende overhoved har kirken mindre fokus på Jesu korsfæstelse, og det kristne kors er derfor et fraværende symbol, hvilket også adskiller dem fra traditionel kristendom.

Hos mormonerne er Gud, Jesus Kristus og Helligånden én gud, men til forskel fra den traditionelle kristne opfattelse er de ikke alle af samme væsen. I stedet er Faderen og Sønnen to særskilte væsner, begge med udødelige kroppe af kød og blod, mens Helligånden er et særskilt væsen med en "åndelig krop". Denne idé gør således op med den traditionelle kristne trosbekendelses definition af Treenigheden.

Mormonerne tror på Dommedag (Armageddon) og lærer, at de sidste dage er nær. Derfor pålægger Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige sine medlemmer, at hver familie skal samle forråd bestående af økonomiske midler og af langtidsholdbar mad, så man er klar til kriser, ulykker eller Dommedag.

Stedet hvor Gud bor siges at ligge nær himmellegemet Kolob. Kolob nævnes i Abrahams Bog, der er en del af mormonernes hellige skrifter, men det er uvist om der er tale om stjernen eller solen tættest på Guds himmelske trone.

Mormonernes syn på vielse og dåb
Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er en meget familiecentreret religion, da familien er en del af Guds plan. Der skal sættes børn i verden for at føre troen videre. Mormonerne skelner dog mellem det almindelige ægteskab og det evige, forseglede ægteskab, der kun kan konstitueres i templerne. Gennem tempel-ægteskabet varer familien evigt.

Kirken praktiserer ud over almindelig dåb også dåb efter døden, hvor troende mormoner kan få deres afdøde slægtninge døbt ind i kirken, hvilket vil frelse dem og sikre familiernes genforening i evigheden. Denne dåbspraksis er i splid med den traditionelle kristne praksis, hvilket har ført til, at den offentligt er blevet afvist som kristen dåbspraksis af den romersk-katolske kirke.

Muligheden for at få døbt afdøde familiemedlemmer har medført, at mormonerne har verdens største slægtsforskningsarkiv med over en milliard navne. På grund af dets størrelse benyttes arkivet også af ikke-mormoner.

Afholdenhed som bærende princip
Trossamfundet belærer i bogen Gospel Principles om kyskhedsloven, som er et moralsk kodeks, der skal overholdes for at være på god fod med kirken. Det centrale i kyskhedsloven er forbud mod sex før ægteskabet og utroskab. Derudover er mormonerne imod homoseksualitet.

Abort og sex uden for ægteskabet kan resultere i kirkens irettesættelse og en mulig ekskommunikation. Ved en ekskommunikation mister det bandlyste medlem sit medlemskab af kirken, men må dog stadig gerne komme til kirkens møder.

Som mormon skal man følge det moralske "Visdomsord", som er et sundhedskodeks givet af Joseph Smith, som kirken fortolker som afholdenhed fra alkohol, tobak, kaffe, te og stoffer.

Mormonkirken og templer
Templet er i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en bygning af særlig betydning i forhold til almindelige kirkebygninger, og det har et andet formål end de ugentlige gudstjenester.

Almindelige kirkebygninger er åbne for alle, mens adgang i templet kun er forbeholdt medlemmer, der er på god fod med kirken. Templet er helliget Herren og respekteres af trossamfundet som Guds hus.

Mormonerne har en religiøs klædedragt, som de skal bære, når de kommer i templerne. I modsætning til mange andre religioner er der ikke tale om en ydre beklædning. I stedet bæres den under det almindelige tøj, som en personlig påmindelse om hengivenhed til Gud.

Hierakisk struktur
Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har en hierarkisk struktur med klart definerede ansvarsområder for de forskellige stillinger. Kirken ledes af en profet (præsident) og et råd bestående af 12 apostle.

Man vælges ikke til en stilling, men "kaldes" i stedet af nogen med højere autoritet inden for Kirken. Alle er lægmænd og modtager ingen betaling for deres tjeneste.

Kirkens øverste leder er præsidenten, der som Joseph Smiths moderne efterfølger opfattes som profet af kirkens medlemmer. Præsidenten vælges for livstid, og traditionelt vælges altid den ældste apostel som kirkens nye øverste præsident. Den nuværende præsident er firsårige Thomas S. Monson.

Medlemmer og forventninger
I 2018 var der talt omkring 16 mio. mormoner i verden, og Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige gør sig også gældende i Danmark, hvor den har cirka 4.500 medlemmer. Medlemmerne er fordelt på 22 kirker med hver deres biskop, et tempel og to præsidenter. De to præsidenter sikrer, at alt sker, som profeten Monson i Salt Lake City befaler.

Alle medlemmer betaler i overensstemmelse med tiendeloven en tiendedel af sin indkomst til kirken, så vidt de har økonomisk mulighed for det.

Derudover forventes medlemmerne at faste en dag månedligt og donere de opsparede penge til bestemte velgørende formål. Kirken støtter således adskillige humanitære initiativer.

Den hurtigst voksende religion
En af årsagerne til at Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er den hurtigst voksende religion i verden, er den meget stærke missionstanke. På verdensplan er der knap 53.000 missionærer i gang med at udbrede kendskabet til kirkens lære om Jesus.

En missionsperiode varer mellem 18 måneder og to år. Der er både ældre, gifte par og unge kvinder mellem missionærerne, men hovedparten er unge mænd i begyndelsen af 20erne. Alle mandlige missionærer tiltales Ældste.

Missionærerne uddannes på 17 missionscentre verden over og Jesus Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige missionerer i 162 lande.

*Artiklen blev udgivet første gang 14. april 2009. Den er senest blevet opdateret 16. oktober 2019

I januar 2019 fik Italien sit første mormontempel, som er placeret midt i kristendommens epicenter i Rom. Templet er lavet af marmor og granit og udsmykket med lysekroner i 24-karat guld. Foto: Remo Casilli/Reuters/Ritzau Scanpix
Ved en årlig konference i Salt Lake City i Utah synger Mormon Tabernakelkoret, som består af 360 medlemmer frivillige korsangere. Foto: George Frey/Reuters/Ritzau Scanpix