Indføring

Sikhismen indførte lige ret for alle før menneskerettighederne blev opfundet

I sikhernes kongedømmer og emperier blev der givet top- og ministerposter til hinduer, muslimer, kristne, kvinder samt folk af forskellige kaster. Man ønskede på den måde at sikre lighed ved at have alle folkeslag og minoriteter repræsenteret i staten.

Sikhismens værdier opstår i et samspil med de omkringliggende religioner og kulturer i Indien. I mange tilfælde er sikhismens verdenssyn præget af at udfordre de almene værdier og verdensopfattelser, der hersker på subkontinentet

Ofte hører man menneskerettigheder omtalt som en europæisk og amerikansk opfindelse, der er udsprunget af oplysningstiden og den stigende fritænkning efter Reformationens indflydelse. Men menneskerettigheder er langt fra et rent vestligt fænomen. I indisk kultur har man i århundreder arbejdet på at sikre lige rettigheder for alle mennesker.

Selvom sikhismen først og fremmest er en åndelig bevægelse, har der siden religionens begyndelse i 1400-tallet været fokus på at udbrede socialt ansvar, menneskelig integritet og selvstændighed. Af den årsag påtog sikhismen sig tidligt eksplicitte holdninger til køn, sociale forhold, racisme, fremmede religioner og kaster.

Alle mennesker er lige

Udgangspunktet for al sikhlærdom om værdier udspringer fra det første ord i sikhernes hellige skrifter, Adi Granth. Det første ord er ’Ek’, som kan oversættes til ’En’ eller ’Enhed’ og det er ud fra tanken om menneskehedens enhed, at synet på mennesker formes. Da alle mennesker er ligestillede, er der således ingen plads til diskrimination på baggrund af hverken køn, tro eller sociale forhold. Helligskriftet Guru Granth Sahib siger da også, at alt skabt er besjælet med Guds lys: ”Lyset gennemstrømmer alt; Du er det Lys”.

Sikhismens tanker om lighed mellem mennesker var et voldsomt opgør med det omkringliggende samfund, som netop var baseret på herskende klasser, herskende køn, normative værdier og betydningen af religiøst tilhørsforhold. Men når grundtanken er, at alle er besjælede af det samme lys, så levner det ingen plads til diskrimination

Kvinder som ligeværdige væsener

I tusinder af år, og på tværs af forskellige religioner og kulturer, har der været en forestilling om, at kvinder fordærver og frister mænd. Denne tanke har ledt til forskellige praksisser om kvinders tildækning, udgangsforbud og færre rettigheder. I middelalderens Mellemøsten og Indien var der en praksis for, at mænd skulle sænke deres blikke for at undgå at lade sig friste af kvinders skønhed. For at udfordre denne tankegang og samtidig pointere, at mennesker er mere end blot deres udseende, siger en hymne i sikhismens hellige skrifter: ”Hvorfor skal jeg sænke mit blik? Jeg ser Guds lys i samtlige menneskers hjerter!” (side 1377). På den måde opløftes kvinder til at være spirituelle væsener, frem for blot deres udseende og køn.

Retfærdighed og menneskerettigheder

Inden for sikhismens politiske teori udvikler sig en ide om, at staten skal være baseret på retfærdighed. Definitionen på hvad retfærdighed er, ligger meget tæt op af moderne forestillinger om menneskerettigheder. Bogen ”Prem Sumarag”, der fik stor betydning for udviklingen af de sikhiske kongedømmer i slutningen af 1700-tallet, siger således:

”En statsleder bør betragte det at udøve retfærdighed som en hellig pligt. Han bør erkende, at han er blevet givet denne status og autoritet med det ene formål at udbrede retfærdighed, sikkerhed og velstand for alle hans borgere…. Hvordan defineres retfærdighed? Retfærdighed er at nægte at krænke folkets rettigheder eller at tillade, at andre gør det. At udøve retfærdighed er at afholde sig fra at undertrykke folk, der er under dig, samt forbyde andre i at gøre ligeså. Dette er definitionen på retfærdighed” (Kapitel 8, sektion 3).

I Danmark er der ofte en diskurs om at menneskerettigheder og velfærdsstater udspringer af kristendommen og af et kristent verdenssyn. Dette er en påstand, som de fleste sikher vil være dybt uenige i. Sikhismens verdenssyn og værdisæt har en lang tradition for at fremme ligestilling og frihed. Vigtigst af alt er, at dette ikke er værdier, som sikher har tilegnet sig i mødet med den vestlige verden. Tværtimod, udspringer disse værdier fra sikhismens ortodoksi.