Er Koranen faldet ned fra himlen?

Der kan have sneget sig unøjagtigheder ind i Koranteksten under nedskrivningen og redigeringen, da den er foretaget af mennesker; men det ændrer ikke væsentligt på indholdet, mener Aminah Tønnsen. Foto: colourbox.com

Koranen er en nøje gengivelse af Guds ord, åbenbaret via ærkeenglen Gabriel til Profeten Muhammed i årene 610-632, svarer Aminah Tønnsen 

Kære Aminah Tønnsen

I en artikel skriver du: "Koranens arabiske tekst er for mig gudgiven og uforanderlig; men enhver fortolkning er foretaget af mennesker, og mennesker er af naturens hånd fejlbarlige."

Så er det, jeg gerne vil vide: Hvor kommer Koranens arabiske tekst fra, hvis den ikke kommer fra den menneskelige hånd?

Jeg vil nødigt virke dumsmart ved at sige, at hvis de første arabiske koranskrifter ikke er menneskeskabte, så må de være faldet ned fra himlen.

Med venlig hilsen
Karin Andersen

Svar:

Kære Karin Andersen

Du spørger, hvor Koranens arabiske tekst kommer fra. Muslimer betragter Koranen som en nøje gengivelse af Guds ord åbenbaret via ærkeenglen Gabriel til Profeten Muhammed i årene 610-632.

Profeten Muhammed reciterede sine åbenbaringer
Profeten videregav åbenbaringerne til sine nærmeste fæller, idet han nøje præciserede, hvor det senest åbenbarede skulle placeres i forhold til den øvrige tekst.

Mange af Profetens fæller lærte teksten udenad, og den blev reciteret af menigheden ved de daglige bønner og forsamlinger i Profetens hus.

Eftersom Profeten Muhammad hverken kunne læse eller skrive, sørgede han for, at mindst én af hans skrivere nedskrev teksten, hvorpå han bad den pågældende skriver læse det skrevne op, så eventuelle unøjagtigheder kunne rettes på stedet.

Og hvert år i måneden ramadan reciterede Profeten i menighedens påhør alle de åbenbaringer, han indtil da havde modtaget, og således var versenes rækkefølge nøje fastlagt.

Åbenbaringerne blev skrevet ned og redigeret
Åbenbaringerne blev nedskrevet brudstykkevis på forhåndenværende materiale: bark, skulderblade af kameler, læder, pergament eller palmegrene.

Efter Profetens død (og man vidste, at der ikke ville følge flere åbenbaringer), lod kaliffen Abu Bakr udfærdige ét eksemplar af den komplette korantekst på de såkaldte ensartede blade (suhuf).

Det var Profetens betroede skriver Zayd bin Thâbit, der havde overværet Profetens sidste recitation af teksten, der stod for arbejdet med at samle de mange brudstykker og sammenholde dem med, hvad Profetens nærmeste havde lært udenad.

Dette allerførste samlede eksemplar af Koranen blev overdraget Abu Bakr mindre end to år efter Profetens død. Den tredje kalif, Uthman, lod udfærdige et antal kopier (de såkaldte mushaf) af denne første komplette Koran, som han sendte til de vigtigste byer i det islamiske rige cirka 20 år efter Profetens død med instruks om, at alle brudstykker af mere eller mindre tvivlsom oprindelse, som man måtte besidde lokalt, skulle destrueres.

Man mener, at to af disse allertidligste eksemplarer af Koranen stadig findes, ét i Tashkent og ét i Istanbul.

Der er ikke blevet ændret væsentligt på indholdet
Der kan naturligvis have sneget sig unøjagtigheder ind i teksten, eftersom arbejdet med nedskrivning og redigering er foretaget af mennesker; men jeg vælger at tro på, at der ikke kan være tale om unøjagtigheder, der ændrer væsentligt på indholdet.

Proceduren med Koranens samling er nøje beskrevet af Ahmed von Denffer i Ulûm al-Quran, Leicester, 1989.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen
Forfatter og panelist på religion.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.