Forskellene mellem Øst- og Vestkirken

DEBAT: Hvilke forskelle er der på den romersk-katolske kirke og de ortodokse kirker?

Spørgsmål:

Vi har i vores søndagsskole i den koptiske kirke i Tåstrup taget hul på en diskussion om forskellen på vores kirke og andre kristne samfund. Mon I kan hjælpe os ved at kaste lidt lys over et par "små" områder:

1. Hvad er det, der førhen og i dag adskiller den romersk-katolske kirke og de ortodokse kirker rent teologisk/kristologisk?

2. Hvad er begrundelsen for, at de ikke kan modtage nadver i hinandens kirker, skønt deres nadverlære forekommer at være ret enslydende?

3. Hvorved adskiller den koptiske kirke sig fra de øvrige ortodokse kirker, og hvornår og hvorfor spaltede den sig ud fra dem?

4. Kan I anbefale noget sober og neutral litteratur om den koptiske kirkes historie og ovenstående emner i øvrigt?

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Helle Samuel
email : samuel@private.dk

Svar:

Kære Helle Samuel

Hermed et forsøg på et kortfattet svar på dine meget omfattende spørgsmål. Min kilder er bl.a. Katolsk Minileksikon og Den Katolske Kirkes Katekismus (se nedenstående web-adresse).

Mens den koptiske Kirke brød med Rom allerede på koncilet i Calcedon 451 på spørgsmålet om forholdet mellem guddommeligt og menneskeligt i Jesu Kristi person, forblev den byzantinske kirke i enhed med Rom indtil 1054, da det kom til det store brud, hvor de to Kirker gensidigt bandlyste hinanden, og Østkirken ikke ville anerkende den romerske paves overhøjhed.

(Først i 1965 ophævede pavestolen i Rom og patriarkatet i Konstantinopel den gensidige fordømmelse af hinandens Kirker.)

Det teologiske spørgsmål, som adskiller kirkerne, er først og fremmest det såkaldte "filoque"-problem, dvs. et læremæssigt spørgsmål, som vedrører Helligånden:

På koncilerne i Nicæa (325) og Konstantinopel (381) havde man formuleret det pågældende sted i trosbekendelsen: (Jeg tror..) " - på Helligånden ... som udgår fra Faderen. " På en synode i Toledo i 653 tilføjede man " - og Sønnen" (på latin: "filioque".)

Denne tilføjelse blev almindelig praksis i Rom og efterhånden i hele den vestlige Kirke. I Konstantinopel 1054 kom det så til det store skisma mellem Østkirken og Vestkirken, bl.a på grund af filioqueproblemet.

Årsagen til problemet er, at Øst- og Vestkirken har forskellige udgangspunkter for deres teologi om Treenigheden. Østkirken understreger, at Faderen er den første oprindelse til Helligånden: Helligånden udgår fra Faderen gennem Sønnen.

Den vestlige tradition fremhæver, at Faderen og Sønnen er af ét og samme væsen: Helligånden udgår fra både Faderen og Sønnen som fra ét princip. (Se Den Katolske Kirkes Katekismus § 246 – 248. Se nedenstående web-adresse).

Disse to måder at anskue Treenigheden på er imidlertid ikke modsigende, men de kompletterer hinanden. I nyere tid er der da også sket en væsentlig tilnærmelse mellem de to traditioner i erkendelse af, at Treenigheden er så stort et mysterium, at det dybest set er utilgængeligt for det menneskelige intellekt.

Hvorfor kan ortodokse og katolikker ikke modtage nadveren i hinandens Kirker?

Det er et kompliceret spørgsmål. Grundreglen er, at nadverfællesskab mellem adskilte kirker forudsætter enhed i troen og gensidig anerkendelse af hinandens embede og eukaristi (nadver). Den katolske Kirke anerkender den ortodokse Kirkes embede og eukaristi, mens det modsatte ikke er tilfældet.

Derimod kan hverken katolikker eller ortodokse lovligt gå til alters hos protestanter eller andre ligestillede (anglikanere), fordi den apostoliske succession og den dermed forbundne apostoliske tro er brudt. De protestantiske Kirkers embede og nadver er derfor ifølge katolsk og ortodoks opfattelse ikke gyldige i samme fulde forstand.

Der arbejdes dog fortsat på en tilnærmelse mellem de forskellige opfattelser.

Til uddybning af emnet: Se de forskellige links på Den katolske Kirkes hjemmeside: www.katolsk.dk

Her findes også et spørgepanel, hvor Pastor David Vincent Nielsen er særlig kompetent m.h.t. Østkirkens teologi.

Venlig hilsen,

Kirsten Kjærulff

Se desuden Ole Skjerbæk Madsens svar på spørgsmålene om den koptiske kirke (linket nedenfor)

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.