Hvad ved vi egentlig om Moses?

Har Moses levet i virkeligheden? - Foto: Arkiv

En bruger spørger, hvornår Moses levede. Bibelforskerne Hans J. Lundager Jensen og Jens Bruun Kofoed giver hver deres bud

Spørgsmål:

Hvornår levede Moses?

Svar fra Hans J. Lundager Jensen, professor i religionsvidenskab:

Spørgmålet Hvornår levede Moses forudsætter formentlig, at Moses var en historisk person, som f.eks. Gorm den Gamle. Men der er enighed i den kritiske bibelforskning om, at den Moses, vi kender fra Det Gamle Testamente, er en legendarisk skikkelse - ligesom f.eks. kong Skjold i en forestillet fortid - og ikke en historisk person. Så i umiddelbar forstand kan spørgsmålet ikke besvares.

Der er en bemærkning i 1 Kongebog 6,1, der sætter begyndelsen af Salomos tempelbyggeri til 480 år efter indvandringen. Salomo var sikkert også en legendarisk skikkelse. Men hans tid kan se ud til at svare til ca. 950 f. Kr. efter moderne tidsregning.

Efter denne beregning må Moses i så fald have levet engang i 1400-årene f.Kr. Det var i øvrigt Egyptens storhedstid under Det Ny Rige. Men dette er ikke kendt i Det Gamle Testamente, og der er ingen kendte egyptiske tekster fra denne tid, der nævner Moses.

Svar fra Jens Bruun Kofoed, cand.theol., ph.d. :

I den del af bibelforskningen, som fastholder bibelteksternes historiske forankring i de begivenheder, de beskriver, er der to dateringer af Moses og de begivenheder, han var en del af, nemlig en såkaldt tidligdatering og en sendatering.

Uenigheden skyldes forskellige læsninger af de samme data, nemlig oplysningen i 1 Kongebog 6,1 om, at Salomo begyndte at bygge templet i Jerusalem 480 efter israelitternes udvandring af Egypten, og oplysningen i Dommerbogen 11,26 om, at israelitterne på Jeftas tid havde boet 300 år i området.

Eftersom vi kan datere påbegyndelsen af Salomos tempelbyggeri til 966 f.Kr., betyder en bogstavelig læsning af disse tal, at udvandringen må have fundet sted 966 + 480 = 1466 f.Kr. Det vil i givet fald sige under én af de egyptiske faraoner i det 18. Dynasti, nemlig Hatshepsut, Thutmoses III eller Amenhotep II. Hvis tallet i 1 Kong 6,1 forstås som et rundt tal, der angiver et antal generationer, kan udvandringen have fundet sted under farao Ramses II i det 13. årh. f.Kr.

Moses er ikke nævnt direkte i de ikke-bibelske kilder, og de indirekte vidnesbyrd vi har, kan desværre ikke give os noget endeligt svar på dateringen. Det eneste, vi kan sige, er, at de forhold, som ifølge de egyptiske kilder gjorde sig gældende i de to ovenfor nævnte perioder, er helt i overensstemmelse med det billede, vi får tegnet af israelitternes forhold i Goshen i de bibelske tekster.

At vi ikke har direkte vidnesbyrd om Moses er i øvrigt kun at forvente, eftersom begivenhederne foregik i nil-deltaet, som er et mareridt for arkæologer og historikere, fordi det består af mudder, mudder og atter mudder. Der er således kun fundet og bevaret nogle ganske få papyrusser fra Memphis, mens alle andre optegnelser på papyrus fra disse perioder er gået tabt.

Og når dertil lægges, at de egyptiske faraoner aldrig gengav nederlag på de mange monumenter og relieffer, vi har bevaret, er det kun naturligt, at vi ingen egyptiske kilder har til hverken Moses eller israelitternes udvandring.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.