Protestantiske mirakler

Protestanter lader sig inspirere af mirakler som den grædende Maria, skriver Morten Munch.

Hvordan forholder den protestantiske kirke sig til mirakler som stigmata og grædende madonna'er, spørges Morten Munch

Spørgsmål:

Hvordan forholder den protestantiske kirke sig til mirakler i nyere tid, som fx stigmata, åbenbaringer og grædende madonna'er?

Er det overhovedet noget, den anerkender og dyrker?

Hvordan forholdt Luther sig til mirakler som fx åbenbaringer på sin tid?

Monica Nielsen

Svar:

Først kommer her lidt generelt om mirakler, som er fra et svar, jeg gav til en anden på et lignende spørgsmål:

"Overnaturlige oplevelser og mirakler har kristne erfaret gennem alle århundreder på tværs af kirkesamfund, blandt katolikker, ortodokse og protestantiske kristne.

Det hører til indenfor nytestamentlig kristendom, jf. Apostlenes Gerninger, der bl.a. fortæller at Paulus blev slået af sin hest og blev blind i 3 dage, da han så Jesus i hans opstandelseslys, eller 2. korinterbrev, hvor Paulus selv fortæller, at han var i den syvende himmel, eller Åbenbaringsbogen hvor Johannes på Patmos så Kristus som den opstandne.

Det betyder ikke, at det hører til den kristne 'normalerfaring' og heller ikke, at den enkeltes tro er afhængig af sådanne erfaringer.

Troen bygger først og fremmest på evangeliernes fremstilling af Jesus Kristus, der viser os hen til Gud og den indre genklang i hjertet som kirken identificerer som Helligåndens gerning. Andre erfaringer kan styrke troen og tjene som tegn men ikke som bevis.

Åndelige erfaringer skal prøves på biblen og kirkens fælles tro. Man må opøves i at skelne mellem det ægte og det uægte og leve i en sund balance mellem åbenhed for åndelige erfaringer og en god portion naturlig skepsis."

Mere specifikt i forhold til dit spørgsmål kan man sige, at flere af de eksempler, som du nævner, især er knyttet til den katolske eller den ortodokse kirke. De protestantiske kirker har ikke et officielt syn på disse ting, men mange protestantiske kristne lader sig inspirere at disse fænomener uden at overtage katolsk teologi om f.eks. jomfru Marias plads i kirkens liv.

Den grædende madonna kan tolkes som Gud, der åbenbarer sig (ikke Maria der åbenbarer sig) og giver et symbol for Guds gråd over en verden i smerte. Et eksempel på protestantiske kristnes åbenhed for at undersøge disse ting er udbredelsen af N.Chr.Hvidts bog "Mirakler", og de mange foredrag han har holdt om emnet også indenfor folkekirken.

Luther er selv dobbelttydig i sit forhold til mirakler. Nogle steder er han åben for helbredelser og bad selv for syge ved forskellige lejligheder, andre steder er han mere tilbøjelig til at se overnaturlige manifestationer som noget, der er knyttet mere eksklusivt til apostlenes tid. I disse udsagn er perspektivet de bibelske nådegaver og ikke andre typer af mirakler.

Venlig hilsen

Morten Munch
Cand. teol

Andre læser lige nu