Dåb og religionsskifte

Bogens størrelse, pris og letlæselighed vil nok være medvirkende til, at mange kommer igennem den og lader sig udfordre af spørgsmålene, skriver Peter Fischer-Nielsen.

BØGER: Mogens Mogensen rejser i bogen Dåb og religionsskifte en række spørgsmål, som kirken og dens præster nødvendigvis må begynde at reflektere over, skriver Peter Fischer-Nielsen i sin anmeldelse

Boganmeldelse - Dåb og religionsskifte

Kristendommen er ikke længere den entydige religiøse identitet for danskere. Med den meget omtalte globalisering er ikke bare andre kulturer, men også andre religioner, kommet tæt på. Dette er sket gennem indvandring til landet fra lande, hvor andre religioner end kristendommen dominerer. Det er sket gennem religioner og bevægelser, som har valgt at placere aktiviteter i Danmark som et led i deres missionsstrategi. Og det er sket ved at vi selv er rejst ud og har mødt andre måder at anskue livet og det guddommelige på – eller ved at vi har fået præsenteret disse alternative tilgange gennem fjernsyn eller via internettet.

For få årtier siden var det de nyreligiøse bevægelser, der vakte undren og bekymring. Hvorfor vælger helt almindelige danskere at tilslutte sig totalitære sekter? Hvad var der galt med folkekirken? Og begrebet hjernevask kom på dagsordenen og blev til tider en nem forklaring på, at mennesker, som ellers virkede helt normale, pludselig valgte noget meget unormalt.

I de seneste år har Jehovas Vidner, Moon-bevægelsen, Hare Krishna m.fl. fået fred, idet offentlighedens opmærksomhed har været rettet mod udfordringen fra islam. Tonen har været hård mod islam og dens tilhængere, og ikke mindst i kølvandet på 11. september 2001 er der nu meget fokus på islam som ophav til terrorisme. Derfor vækker det også undren, når danskere vælgere at konvertere til islam. Nyere dansk forskning fra bl.a. Københavns Universitet forsøger at trænge bagom sensationsvinklen og videnskabeligt belyse de motiver, der for en almindelig dansker kan ligge bag en omvendelse til islam.

Således har meget forskning såvel som presseskriveri gået med at forklare og forstå, hvorfor danskere vælger at skifte kristendommen ud med en anden religion, vel ud fra den bagvedliggende antagelse, at det er det unormale, der skal forklares. At der også er en bevægelse den anden vej er imidlertid en kendsgerning, der fortjener forklaring og refleksion. I sin bog "Dåb og religionsskifte" tager Mogens Mogensen udfordringen op og gør på baggrund af en omfattende spørgeskemaundersøgelse rede for, hvad der sker, når mennesker med en anden tro vælger at lade sig døbe ind i en kristen kirke.

Med kun 64 sider er bogen beskeden af omfang. Undersøgelsen, der danner gundlag for bogen, er til gengæld alt andet end beskeden. Alle landets 2057 præster har modtaget et spørgeskema, hvori de er blevet bedt om at gøre rede for, hvor mange med en anden religiøs baggrund, de har døbt inden for de seneste 5 år. 1401 af folkekirkepræsterne besvarede skemaet, mens 220 ud af 328 adspurgte præster fra en række frikirker og den katolske kirke ligeledes deltog i undersøgelsen. Der er med andre ord mere end 1600 præster, der har medvirket i Mogens Mogensens undersøgelse.

Det solide grundlag gør ham i stand til at fremkomme med nogle troværdige statistiske betragtninger omkring antallet af konversioner ind i danske kirker fra 2000-2004. Med udgangspunkt i sin registrering af 660 omvendelser, skønner han, at et mere retvisende tal er 735 (hvoraf cirka halvdelen er muslimer), idet alle frikirker og ingen valgmenigheder er medtaget i undersøgelsen. Selvom tallet måske ikke er imponerende (heller ikke sammenlignet med, at man skønner, at cirka 5.000 danskere er konverteret til islam), viser det dog, at fænomenet finder sted, og at kirken må forholde sig til det.

En ting er at forklare, at omvendelse til kristendommen finder sted, noget andet er at forklare hvorfor og hvordan, personer vælger at skifte tro. Med udgangspunkt i omvendelsesberetninger, som de adspurgte præster har indsendt, præsenterer Mogens Mogensen en bred vifte af motiver for en omvendelse. Der er pragmatiske omvendelser, hvor det fx har været ønsket om at dele religion med ægtefællen, der har været drivkraften. For andre er omvendelse et led i en integrationsproces, hvor det at blive kristen har haft betydning af også at blive mere dansk. Andre igen er blevet interesseret i kirken gennem kontakt med kristne eller via kirkelige fælleskabsfremmende aktiviteter.

Uden at underkende omvendelsernes guddommelige indhold giver Mogens Mogensen med sin beskrivelse et nuanceret og tiltrængt billede af mangfoldigheden af omvendelseshistorier, hvor ikke alle er lige dramatiske!

Synliggørelsen af konversionsfænomenet er det ene formål med Mogens Mogensens bog. Det andet formål er at lægge op til en debat om, hvordan man i kirken skal møde folk med en anden tro og tage imod dem, der vælger at konvertere til kristendommen.

Mogens Mogensen rejser en række spørgsmål, som kirken – og dens præster – nødvendigvis må begynde at reflektere over: Hvordan skal man forholde sig til dåb af muslimer, hvor konsekvenserne kan være store i forhold til deres familie og omgangskreds? Kan kirken tilbyde disse et nyt familie-fællesskab? Er det etisk forsvarligt at døbe muslimer, der endnu ikke har fået deres asylsag behandlet i Danmark? Kan man foretage hemmelig dåb af eksempelvis muslimer? Skal folkekirken være i mission? Hvilken dåbsforberedelse er nødvendig i forhold til personer med en anden religiøs baggrund? Er det etisk forsvarligt at døbe børn og unge fra religiøst blandede ægteskaber?

Mogens Mogensen kommer ikke selv med svar på alle disse spørgsmål, men opfordrer til at de bliver taget op til debat internt i kirken. Det er netop bogens styrke, at den dels på baggrund af en grundig empirisk undersøgelse og dels med afsæt i forfatterens dybe kendskab til emnet, formår at fremlægge problemstillingen på en nøgtern og troværdig facon, samtidig med at den opstiller en række præcise spørgsmål, som kirken nødvendigvis må forholde sig til. Bogens størrelse, pris og letlæselighed vil nok være medvirkende til, at mange kommer igennem den og lader sig udfordre af spørgsmålene.

Mogens S. Mogensen: Dåb og religionsskifte
Unitas Forlag i samarbejde med "Folkekirke og Religionsmøde"
64 sider
85 kr.
Udgivelsesdato: 9. juni 2005

Har du spørgsmål til bogens forfatter Mogens S. Mogensen, kan du her stille dem i en e-mail. Spørgsmål og svar vil blive publiceret på religion.dk.