Sådan missionerer religionerne

Missionen i Afrika blev en stor succes i 1920erne, hvor kirkerne og kolonimagterne gik sammen om at forbedre sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutionerne – dermed blev det at konvertere til kristendom ensbetydende med bedre levevilkår. Foto: Puggaard

Religionernes mission har mange ansigter, lige fra mission som etablering af sundhedsvæsen til mission i forbindelse med erobring. Her kan du læse eksempler på mission fra verdensreligionerne

Verdensreligionernes historier byder på mange eksempler på, hvordan religionerne er blevet udbredt. Eksempelvis har kristne kirker missioneret ved at etablere sundhedsvæsen, islamisk mission i forbindelse med erobringer og buddhistisk mission i Europa på grund af den europæiske overklasses interesse i mystik.

Begrebet mission er et kristent begreb
Ordet mission kommer af det latinske missio, der betyder udsendelse. Begrebet blev introduceret i 1500-tallet af jesuiterordenens grundlægger Ignatius af Loyola om udbredelsen af kristendommen. Til trods for at begrebet er relativt nyt, har kristne alle tider været missionerende.

Den kristne missions baggrund findes i den såkaldte missionsbefaling, hvor Jesus opfordrer til, at alle folkeslag skal gøres hans disciple (Matt 28,19).

Mission som begreb er altså kristent, og kristendommen er den eneste af verdensreligionerne, der har en decideret missionsbefaling, men også muslimer, hinduister og buddhister missionerer.

Kristen mission
Kristne kirker har missioneret lige siden kristendommens opståen. Kristendommen opstod i palæstina, men den kristne tro blev hurtigt udbredt. Kirkernes mission har været effektiv, og i dag er kristendommen verdens største religion.

Et eksempel på den effektive kristne mission er Danmark, hvor kristne i dag udgør det suveræne flertal af befolkningen. Kristendommen kom til Danmark fra 700-tallet blandt andet gennem mission.

Den første missionær i Danmark, som vi kender til, var angelsakseren Willibrord, der ikke havde stort held med at omvende danskerne. Men flere og flere missionærer kom til, og kristendommen vandt større indpas hos danskerne. Til at starte med var kristendommen særlig udbredt hos overklassen, men i det 12. og 13. århundrede blev kristendommen for alvor folkeligt udbredt.

Et andet og nyere eksempel på succesfuld kristen mission er Afrika. De kristne missionskirker kom til Afrika fra 18oo-tallet.
Missionen i Afrika blev en stor succes i 1920erne, hvor kirkerne og kolonimagterne gik sammen om at forbedre sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutionerne dermed blev det at konvertere til kristendom ensbetydende med bedre levevilkår.
I dag findes der en lang række både protestantiske og katolske kirker i Afrika, men også nye typer afrikanske kirker er opstået.

Islamisk mission
Den islamiske mission er ofte foregået i forbindelse med erobringer og indvandringer, og muslimske lærde har siden religionens opståen rejst ud for at sprede islams budskab.

Et eksempel på succesfuld islamisk mission er også Afrika. I 600-tallet kom islam til Afrika, på grund af de muslimske hæres erobring af Ægypten. Fra Ægypten erobrede hærene hurtigt hele Nordafrika, som derigennem stiftede bekendtskab med islam. Resten af Afrika stiftede også hurtigt kendskab til religionen, dette foregik gennem handelsveje.
Afrika var underlagt europæisk kolonimagt fra 1860 til 1960, hvor kristendommen var stærkt fremvoksende.

Først sidst i denne periode begyndte arabiske universiteter at udsende islamisk mission til Afrika igen. Den islamiske mission har været effektiv, dog ikke så effektiv som den kristne. Særligt den islamiske mystiske tradition sufisme er blevet en populær religionsform i flere afrikanske lande.

Islam er også blevet udbredt til Europa gennem indvandringer og flygtningestrømninger fra muslimske lande. Islams synlighed i de europæiske lande har også gjort, at flere europæere er konverteret til islam. Til trods for at islams antal af tilhængere stiger i de europæiske lande, er religionen dog stadig kun en minoritetsreligion.

Den islamiske bevægelse Ahmadiyya er et eksempel på mission i Europa. Bevægelsen ligger stor vægt på mission. Bevægelsen har oprettet en stærk missionsvirksomhed med afdelinger rundt i USA og Europa, også i Danmark, hvor bevægelsen har en moske i Hvidovre.

Jødisk mission
Jødedommen er ikke en missionerende religion. Spredningen af jøderne i verden skyldes hovedsagligt jødernes turbulente historie med forfølgelser, der har tvunget dem til at flygte og indvandre til andre lande.

Man er jøde, hvis man er født af en jødisk mor, men det er også muligt at konvertere til jødedommen. Det er et fåtal, der konverterer, og det foregår som oftest i forbindelse med at en jøde og ikke-jøde skal indgå ægteskab.

Hinduistisk mission
Hinduismens hjemland er Indien, men tidligt blev religionen udbredt i flere asiatiske lande gennem indvandringer. Særlig effektiv har udbredelsen været til Sydøstasien.

Også i europæiske lande har hinduistiske forestillinger vundet indpas inden for de sidste cirka 100 år gennem indvandring af hinduister samt udsendte missionsgrupper.

Et eksempel på hinduistisk mission var den hinduistiske læremester Vivekananda, der grundlagde Ramakrishna Mission i 1897. Missionsvirksomheden etablerede afdelinger rundt i europæiske lande og USA.

De hinduistiske forestillinger har særligt inspireret mange new age bevægelser, der i dag findes i europæiske lande. I Danmark findes eksempelvis Hare Krishna, der også er en missionerende hinduistisk gruppe.

Buddhistisk mission
Også buddhismens hjemland er Indien, og også buddhismen blev hurtigt udbredt til de asiatiske lande. Udbredelsen skyldes især, at buddhister blev fordrevet fra det hinduistiske Indien i 1. årh.

Et eksempel på effektiv buddhistisk mission var Tibet i 8. århundrede e.kr. hvor guruen Padmasambhava var kommet til fra Kashmir. Guruen var blevet inviteret af Tibets konge, da han mente at landets bjerge var besat af onde ånder. Padmasambhava hjalp kongen, og oplærte derefter en række tibetanske disciple i hans tantriske buddhisme. Den tantriske buddhisme blev hurtigt udbredt og populær i Tibet og er det endnu.

Buddhismen findes i dag også både i Afrika og Europa, hvilket skyldes mission gennem indvandringer, samt den store interesse new-age bevægelserne har udvist overfor buddhismens univers.

Buddismen kom til Vesten i 1800 tallet, hvor interessen for mystiske og okkulte traditioner var stor hos overklassen. Flere store buddhistiske læremestre var indvandret til europæiske lande og USA. Læremestrene oplærte nye europæiske læremestrer, der skulle undervise i buddhisme. Et eksempel på en indflydelsesrig buddhistisk læremester i Europa var Anakarika Dharmapala.