Buddha og Jesus som bodisattva

Dalai Lama insisterer på at etablere harmoni mellem forskellige åndelige traditioner på basis af fælles forståelser af kærlighed, godhed og tilgivelse.

Buddha og Jesus - er de to den ene og samme mester? Ville det være rigtigt at sige, at Jesus var en bodisattva?

Lederen for tibetanske buddhister, Dalai Lama, hævder i et interview med hjemmesiden dharmakara.net, at der er et stort fællesskab mellem buddhisme og kristendom.

- Kærlighed til næsten, godhed og medlidenhed - dette er, tror jeg, det essentielle og universelle som praktiseres af alle religioner. På trods af forskellige filosofiske forståelser, kan vi etablere harmoni mellem forskellige åndelige traditioner på basis af fælles forståelser af kærlighed, godhed og tilgivelse, siger den religiøse leder.

- Jeg insisterer altid på dette og bruger meget energi på det. De fleste problemer mellem religioner kommer fra mennesker som når det er mislykkedes for dem at omvende og bringe fred til sig selv, forsøger at omvende og påtvinge andre deres egne antagelser.

Dalai Lamas pointe er, at den buddhistiske og kristne etik ligner hinanden og begge religioner opfordrer til kærlighed til næsten, godhed og medlidenhed. Forholdet mellem buddhisme og kristendom er et godt eksempel på, hvordan man på trods af forskellige forståelser af menneskets natur, bestemmelse og muligheder, alligevel kan finde sammen i en fælles etik. Derfor bliver forskellene bliver desto tydeligere, når man vender sig mod den teologiske forståelse af Buddha og Jesus.

Buddhisme findes i mangfoldige variationer og i en stor geografisk og tidslig udstrækning. Allerede det at definere buddhisme kan derfor være vanskeligt. 'Buddhisme' forstår jeg her som religion og filosofi, der er baseret på Siddhartha Gautama, Buddhas, lære. Målet for buddhistisk praksis er befrielsen fra den cyklus af genfødsel (samsara), som mennesket befinder sig i. Det sker, når den troende forstår sandheden om det værende gennem frigørelsen fra det værende (nirvana). Buddhismen siger med andre ord den endelige sandhed om mennesket, og hvad menneskets mål er.

Forståelsen af hvem og hvad Jesus er ifølge buddhistisk forståelse og filosofi, kræver også nærmere definition, idet der er lige så mange forståelser, som der er buddhister. Ydermere er der mange mennesker i vesten, som betragter sig selv som buddhister, og som samtidigt er kristne eller jøder. For at gøre tingene mere overskuelige vil jeg fokusere specielt på, hvordan buddhister ville kunne forstå og fortolke den kristne påstand om Jesus' universelle betydning, og hvordan de derved kan give udtryk for en buddhistisk forståelse af Jesus.

Den første mulige sammenligning mellem Buddha og Jesus er de historiske personer og deres biografier. Deres historiske og sociale kontekst er dog helt forskellige så en sådan umiddelbar sammenligning er vanskelig.

En anden mulig sammenligning er, hvad de tilbyder deres efterfølgere. Grundlæggende vil det vel være rigtigt at sige, at buddhister hverken ser Jesus som havende universel betydning eller som inkarnation af Gud. Derfor er der også på dette område en grundlæggende forskel: Buddhas åndelige oplysning løste hans egne problemer og er et eksempel for hans disciple, mens Jesus' død og opstandelse ifølge kristen tro hævdes at ske stedfortrædende for hans disciple.

Omvendt kan Buddhas oplysning ikke tænkes som stedfortrædende. Endvidere kan Jesus død og opstandelse ifølge en kristen forståelse ikke kun være et eksempel til efterfølgelse. Den tydeligste forskel er således mellem Buddha som eksempel og Jesus som frelser. Denne forskel forklarer også, hvorfor der er forskel på (ikke-teistisk) buddhistisk og kristen praksis.

Buddhister ærer Buddha, men tilbeder ham ikke. Kristne ikke blot ærer Jesus, men tilbeder ham også. Buddhister ville måske kunne ære Jesus for så vidt han er et eksempel for åndelig oplysning, men de ville ikke tilbede ham og ingen ville kunne kræve, at buddhister ærede ham. I praksis ser kristne det absolutte som personificeret i Jesus, mens buddhister snarere ser det absolutte som upersonligt opnået af Buddha.

Buddhas eksistens og oplysning er ikke unik, men kan forekomme flere gange (i forskellige tider eller steder), mens Jesus' forsonende og stedfortrædende død og opstandelse per definition er en engangsforeteelse. I buddhisme er der per definition mange personer med sand Buddha-natur, bodhisattva'er, selv om der kun er en Buddha.

Da der ikke er noget krav om at alle bodisattva'er skal være buddhister, er det mest oplagte for en buddhist måske at se Jesus som et menneske, der har del i Buddha-naturen, en bodisattva. Dette ville være en mulig buddhistisk forståelse og anerkendelse af Jesus, uden at acceptere den kristne forståelse af Jesus' liv og død som unik og havende universel betydning.

Hvilke konsekvenser har det at se Jesus som en bodisattva? Kristne opfordres i Det nye Testamente til at være 'ligesom Kristus'. For en buddhist ville det være en selvmodsigelse, hvis Jesus ikke var en bodisattva. Så måtte det jo betyde, at mennesket ganske vist skulle forsøge at være som Jesus, men aldrig kunne blive det, fordi han var unik og guddommelig.

En bodisattva er derimod et eksempel til efterfølgelse, og Jesus' liv og død ville i dette perspektiv blive en model til efterfølgelse snarere end en unik inkarnation af det guddommelige. Jesus som bodisattva ville i sidste ende blive en model for menneskets inkarnation af det guddommelige.

I modsætning til kristendommens forståelse af Jesus, som centrerer sig om hans person, så fokuserer buddhisme på Buddhas budskab og indsigt i verdens og eksistensens natur. Kategorierne i beskrivelsen af menneskets åndelige udvikling er derfor ofte upersonlige eller abstrakte for buddhister: oplysning, natur og så videre.

I forståelsen af, hvad menneskets bestemmelse og natur er, ender buddhisme og kristendom også grundlæggende forskellige steder. Hvor buddhisten anser teologiske spekulationer og tilbedelse af en skabende, frelsende og opretholdende Gud for overflødig i forhold til oplysning, så er dette religionens kerne og troens mål for den kristne i tilbedelsen af Jesus. Hvor buddhisten ærer Buddha som eksempel, så tror den kristne på Jesus som frelser.