Den retfærdige krig og kristendommens repræsentanter

Krigstrommerne buldrer vedholdende. Flere gange dagligt bliver vi stillet overfor argumenter for og imod krigen imod Irak.

Men hvad siger den klassiske teologi? Og hvad siger kirkerne verden over?

Hvad er kriterierne for retfærdig krig?
Kriterierne for retfærdig krig er bestemt af de forskellige traditioner. Overordnet kan det dog siges, at traditionen for at overveje sådanne kriterier går tilbage til Augustin. For Augustin er kriterierne, at
1. Målet må være genoprettelse af freden,
2. Krigen skal føres med mådehold,
3. Grundholdningen må altid være den kristne næstekærlighed,
4. Krigen må kun besluttes og føres af den retmæssige autoritet og
5. Retfærdigheden skal bevares; hævn, grusomheder og represallier skal udelukkes.

Hos Thomas Aquinas finder vi også nogle vigtige kriterier, nemlig at
1. Krig skal erklæres af den retsmæssige øvrighed,
2. Der må forelægge en en retfærdig grund herfor og
3. Den skal føres på ret måde, for ens modstander kæmper for synd.

Hvor Augustin og Thomas danner grundlaget for nogle af de klassiske kriterier for retfærdig krig er der en anden sondring der har haft og fortsat har afgørende betydning. Dette er sondringen mellem den retfærdige anledning til krig (ius ad bellum) og den retfærdige udførelse af krigen (ius in bello). Hvor det første kriterium er optaget af spørgsmål om den retfærdige anledning, legitime autoritet, rette intention og rimelige udsigt til succes, vil det andet kriterium spørge til bedømmelsen af ramte ved krigsførelsen, proportionaliteten mellem mål og virkninger og bestemmelsen af kombattanten.

Hvad mener kirkerne om krigstruslen mod Irak?
Kriterierne for retfærdig krig er overvejende hentet indenfor den teologiske tradition. Selve spørgsmålet er klassisk teologisk. Det er derfor også bemærkelsesværdigt, at der kirkeligt er meget høj grad af enighed om, at en krig mod Irak ikke vil være retfærdig.

I Kirkernes Verdensråd er der både d. 5. februar 2003 og 21. februar 2003 blevet formuleret udtalelser imod en krig mod Irak. På hjemmesiden for Kirkernes Verdensråd er der oprettet en særlig side med opdaterede oplysninger om Irak krisen. Kirkernes fælles holdning er således en klar afstandstagen til retfærdigheden af denne krig.

Den danske folkekirke har ikke tradition for at udtale sig samlet om spørgsmål af denne karakter. Men der er af både biskop Karsten Nissen og professor i teologi Viggo Mortensen givet udtryk for, at denne krig ikke kan anses for retfærdig.

Karsten Nissen mener, at selve begrebet "Retfærdig krig" bør opgives. Det har til hensigt at legitimere magtanvendelsen. Det kan ikke være kirkens formål at bidrage til en sådan legitimering. Man burde i stedet tale om "Nødvendig krig" i forbindelse med en forsvarskrig.

Viggo Mortensen betoner også, at magtmotivet er fjernt fra kernen i evangeliet, selv om volden til tider kan være uundgåelig. Forudsætningen for magtanvendelse finder han dog ikke er til stede ved den aktuelle krise i forhold til Irak.

Claus Thomas Nielsen mener, at kirken ikke kan være hverken for eller imod krigen: "Det væsentlige ved evangeliet er, at det lærer os, at vi skal holde religion og politik adskilt. Give Gud, hvad Guds er. Og kejseren, hvad kejserens er."

På ganske få undtagelser nær er Pavens utrættelige arbejde for at få stoppet krigen repræsentativ for katolikkerne. Så ud over de republikanske kristne i USA, der bakker op om Bush, er der langt imellem tilhængerne af en krig imod Irak i verdens kirker.