Bibeloversættelser

Vigtige bibeloversættelser gennem tiden

Bibelen er gennem tiden blevet oversat både helt og delvist til et væld af forskellige sprog. Her ses en nyrestaureret udgave af Christian den Tredjes danske bibel foran alteret i Vor Frue Kirke i København. Foto: Leif Tuxen

Bibelens skrifter er blevet oversat mange gange gennem tiden, og til marts kommer den første nye oversættelse af hele Bibelen siden 1992. Her er et overblik over historiens vigtige bibeloversættelser

Til marts udkommer en ny nudansk oversættelse af Bibelen. Den kaldes Bibelen 2020 og har været undervejs i næsten et årti. Denne artikel giver et overblik over nogle af de vigtigste bibeloversættelser gennem historien.

Et historisk perspektiv
Bibelen er med til at bevare den kristne tro. Det er gennem Bibelen, at mennesker i mange hundrede år har bevaret forbindelsen med deres religion, hvad end man er jøde eller kristen.

Den er blevet til, sådan som alle bøger i tidens løb er blevet til; skrevet af mennesker, som et udtryk for deres tanker om Gud og verden.

Lige siden Bibelens originalsprog ophørte med at være talesprog, har det været nødvendigt at oversætte den.

Alle originalhåndskrifterne er gået til grunde. Tidens tand har udslettet dem. De var skrevet på papyrus, der er særdeles skrøbeligt og let forgængeligt.

Måske har man dengang heller ikke været sønderligt interesseret i at bevare forfatternes fysiske originaler, fordi det først og fremmest var indholdet, der var det afgørende.

Det Gamle Testamente består af 39 selvstændige skrifter med hver sin historiske baggrund. De er skrevet over en periode på 1000-1200 år. Det seneste skrift, Danielsbogen, er fra 160´erne f.Kr. Den nytestamentlige tekst var heller ikke oprindeligt et samlet hele, og er også blevet overleveret gennem afskrifter. Deres antal er enormt – i alt flere tusinde.

Luthers bibeloversættelse
Gennem tiden er Bibelen blevet oversat til mange forskellige sprog, blandt andet til syrisk og latin i de første århundreder e.Kr.

Med bogtrykkerkunsten kom der for alvor gang i oversættelsesarbejdet. I 1522 oversatte Martin Luther Det Nye Testamente til tysk, hvilket blot tog ham 11 uger. Oversættelsen udkom i Wittenberg i september 1522 og kaldes for ”Septembertestamentet”.

Oversættelsen af Det Gamle Testamente udkom i fire dele: Allerede i 1523 blev første del udgivet med Mosebøgerne, og i 1524 fulgte anden del med de historiske skrifter. Samme år kom tredje del med Job, Salmernes Bog og de salomoniske skrifter. Grundet store sproglige vanskeligheder tog det lidt længere tid at oversætte profeterne, der, som fjerde del, udkom samlet i 1532.

I 1534 udkom den første samlede udgave af hele Bibelen, men Luther reviderede utrætteligt sin oversættelse. Elleve udgaver af den samlede tyske Bibel udkom i hans levetid, den sidste i 1545.

Bibeloversættelsen er Luthers litterære hovedværk. I renæssancehumanismens ånd blev Luthers oversættelser foretaget direkte fra den hebraiske og den græske grundtekst. Undervejs har han kæmpet med de mange problemer, en oversættelse nu engang rejser, men hele tiden holdt han dog fast i sine oversættelsesmetoder. De rummede overordnet:

”Korrekt grammatisk forståelse af teksten forenet med frihed over for bogstaven under bestræbelserne for at finde de ord på modersmålet, der gengiver bibelordets mening,” som det formuleres i tredje bind af "Luthers Skrifter i Udvalg".

Danske oversættelser
Den første direkte oversættelse fra hovedsprogene til dansk foreligger i 1607 ved Hans Poulsen Resen. Den blev revideret af Hans Svane og fik navnet den ”Resen-Svaningske Bibel”.

Den overlevede i form af talrige revisioner, indtil de autoriserede nyoversættelser af Det Gamle Testamente kom i 1931 og af Det Nye Testamente i 1948.

Blandt de hele eller delvise revisioner kan nævnes Christian den Sjettes bibel fra 1740. Det var den første udgave, der kom med Det Kongelige Vajsenhus´ monopol.

Den nugældende danske bibeloversættelse, autoriseret i 1992 af dronning Margrethe den Anden, er også en nyoversættelse.

Sideløbende med de officielle oversættelser er der i tidens løb også udgivet en række private. Således for eksempel af grundtvigdisciplen J.C. Lindberg (1837-56). I 1910 blev Det Gamle Testamente oversat af Frants Buhl m.fl., af katolikken Peter Schindler i 1953 og af Anna Sophie og Paul Seidelin i 1974.

Nu venter endnu en ny bibeloversættelse: Bibelen 2020. Den er skrevet på nudansk og har været undervejs siden 2012. Der ligger et stort og kringlet arbejde bag, som du kan blive klogere på i de næste afsnit af denne artikelserie.